W środę sesja Rady Gminy

W najbliższą środę odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy. W trakcie obrad zostanie podjętych 20 uchwał, z czego połowa będzie dotyczyć zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 10.00 tradycyjnie w Domu Ogrodnika w Jabłonnie.

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie.

1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030;

3) przystąpienia do sporządzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jabłonna na lata 2018-2025;

4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Jabłonna a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;

5) przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej położonej w Chotomowie;

6) nieodpłatnego przyjęcia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 226/6 i nr 226/13 z obrębu 3-Chotomów;

7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie;

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej
w Jabłonnie;

9) zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Jabłonna, położonym przy ulicy Piaskowej 13 w Jabłonnie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali na rzecz najemców;

10) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola;

11) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska;

12) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części północnej wsi Boża Wola;

13) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów;

14) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I;

15) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący północnej części wsi Chotomów;

16) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej;

17) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna;

18) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna;

19) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów.

20) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy.

6. Sprawozdania i informacje:

1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami, w tym:
• Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna za rok 2016,

2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
• Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz wójta gminy za rok 2016,

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie sesji.

Z projektami uchwał można zapoznać się TUTAJ i TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców