Sesja połączona z wizytacją przedszkola

Już jutro odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie weryfikacja stanu zaawansowania prac dotyczących rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonnie. Radni udadzą się na wizytację przedszkola tuż po rozpoczęciu posiedzenia – około godz. 10.10.

Marcowa sesja zostanie przeprowadzona w Domu Ogrodnika. Początek obrad zaplanowano na godz. 10.00.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie – weryfikacja stanu zaawansowania prac w terenie (przewidywany czas: 10.10-10.45).
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,
2) zawarcia porozumienia z Powiatem Legionowskim dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego,
3) zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/318/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2013 r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych we wsi Jabłonna w Gminie Jabłonna,
4) zajęcia stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego powstałego wskutek podjęcia uchwały Rady Gminy Jabłonna nr XXXVIII/415/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I,
5) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/280/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Jabłonna,
6) nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1-Jabłonna, w rejonie ul. Dębowej,
7) przekazania prawa własności do niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 1-Jabłonna, stanowiących część ul. Dworkowej,
8) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna,
9) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jabłonna gminie Jabłonna,
10) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jabłonna gminie Jabłonna,
11) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2017 roku,
12) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
13) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna,
6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców