Sesja w Jabłonnie coraz bliżej

Już w najbliższą środę odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy. W trakcie obrad pod głosowanie zostaną poddane m.in. projekty uchwał dotyczące podjęcia negocjacji zakupu działki przy ul. Żeligowskiego, która w przyszłości ma zostać wykorzystana pod rozbudowę przedszkola w Chotomowie oraz stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na wójta gm. Jabłonna.

Obrady odbędą się w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Początek sesji zaplanowano na godz. 10.00.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotycząca zmian w zasadach składania wniosków o płatności bezpośrednie przez producentów rolnych.

5. Informacja Wójta Gminy o nadaniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jabłonna.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

1) nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 3 – Chotomów ul. Złota;

2) nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Trzciany i Janówek Drugi;

3) podjęcia negocjacji w zakresie zakupu działki nr 303/5 w obrębie Chotomów, z przeznaczeniem pod powiększenie powierzchni działki, na której znajduje się Przedszkole Gminne w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego,

4) nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Akademijnej w miejscowości Jabłonna;

5) trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Jabłonna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

6) zmiany Uchwały nr XXX/296/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz poprzez nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych;

7) zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady gminy Jabłonna na rok 2018,

8) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy Jabłonna,

9) powołania składu osobowego Komisji Doraźnej Rady Gminy Jabłonna, której celem będzie opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Jabłonna,

10) zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.01.01-14-7354/16 – „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami,

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.

Jabłonna Dla Mieszkańców