Misja rodzina zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. To idealny moment, aby podjąć decyzję o otwarciu swojego domu oraz serca dla dzieci potrzebujących opieki i miłości.

Obecnie w powiecie legionowskim funkcjonują 134 rodziny zastępcze – 80 spokrewnionych, 41 niezawodowych i 13 zawodowych, w których łącznie przebywa 206 dzieci. To imponujący wynik, ale wciąż są na naszym terenie dzieci pozbawione opieki, które straciły dom lub nigdy go nie miały. W rodzinach zastępczych dzieci skrzywdzone przez los mają szansę wychowywać się w warunkach zbliżonych do domowych.

– Zachęcam do działania tych, którzy odpowiedzialnie myślą o pomocy dzieciom pozbawionym opieki. Szukamy ludzi z otwartym sercem zarówno dla dzieci jak i ich rodzin, ponieważ poza przyjęciem dziecka do rodziny przyjmuje się całe jego dotychczasowe otoczenie. Jeśli decydujemy się na pomoc w formie rodziny zastępczej musimy być otwarci również na współpracę z instytucjami. Rodzicielstwo zastępcze – to zadanie dla ludzi dobrej woli, którzy poza kwalifikacjami posiadają również kompetencje do sprawowania tej funkcji – wyjaśnia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Magdalena Jagnyziak.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka może odbyć szkolenie po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji kandydaci uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bądź w innej jednostce organizującej szkolenia zatwierdzone przez Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej. PCPR w Legionowie raz do roku organizuje szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Najbliższe szkolenie rozpocznie się w styczniu 2018 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poza działalnością szkoleniową prowadzi również wsparcie rodzin zastępczych. Rodziny mogą liczyć zarówno na pomoc finansową, jak i opiekę koordynatora, psychologa czy pracownika socjalnego.

Czy warto? Warto!

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest zadaniem odpowiedzialnym oraz wymagającym. Z uwagi na to, iż do pieczy zastępczej trafiają dzieci, które z różnych powodów nie mogą pozostać w rodzinie biologicznej (uzależnienia rodziców, zaniedbanie, przemoc, sieroctwo), każdy z kandydatów musi świadomie podjąć decyzję o swej motywacji do pełnienia tej roli. Często bowiem zdarza się, że kandydaci mają motywację adopcyjną, a założeniem rodziny zastępczej jest jej czasowa forma i co najważniejsze dążenie do powrotu dziecka do rodziców. Rodzicielstwo zastępcze to ważna misja społeczna i ciężka praca, która daje dużo satysfakcji i poczucia, że czyni się coś dobrego dla drugiego człowieka. Warto bowiem być dla kogoś wzorem, autorytetem, opiekunem w chwili, w której najbardziej tego potrzebuje.

– Rodzicielstwo zastępcze to niezwykle poszukiwana forma zaangażowania w opiekę nad dziećmi, które z powodu zaistnienia trudności musiały opuścić swój dom rodzinny. Rodzina jako środowisko naturalne jest najlepszym miejscem do wychowywania dzieci, nie zastąpi jej żadna instytucja nawet z najlepszymi specjalistami. Szczególnie ważne jest to dla tych najmniejszych, dla których w pierwszych tygodniach życia ta najbliższa osoba jest szczególnie ważna i potrzebna. Jeżeli czujecie w sobie taką potrzebę i chęć oraz macie możliwości, to otwierajcie swoje serca i domy dla dzieci, które tak bardzo chcą być kochane, chcą  być czyjeś, chcą żyć normalnie, czuć się bezpiecznie i być otoczone miłością. Od prawie 6 lat jesteśmy z mężem rodziną zastępczą i  nie wyobrażamy sobie innego zajęcia. Choć praca jest  24 godziny na dobę i problemów jest wiele z dziećmi i ich rodzicami biologicznymi, to te wszystkie uśmiechy i przytulaski są najlepszym wynagrodzeniem – przekonują rodzice zastępczy Anna i Darek Czapscy.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. gen. W. Sikorskiego 11, tel: 22 764 01 40.

Źródło: Powiat Legionowski