Zbliża się kwalifikacja wojskowa 2016

11, 14 i 15 marca odbędzie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gm. Jabłonna. Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską są zobowiązani przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1997 roku.

W marcu pracę rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do czynnej służby wojskowej. W tym roku mieszkańcy gm. Jabłonna są zobowiązani stawić się na kwalifikację  wojskową w dniach 11-15 marca. Zdecydowano również, że kwalifikacja dla kobiet zostanie przeprowadzona 29 marca, natomiast dodatkowy termin wyznaczono na 30 marca.

W tegorocznej kwalifikacji wojskowej powinni wziąć udział:
• mężczyźni urodzeni w roku 1997,
• mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
• osoby urodzone w latach 1995-1996, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Osoby, które mają obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinny zgłosić się w rejestracji wraz z poniższymi dokumentami:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• aktualna fotografia o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
• świadectwo ukończenia szkoły,
• aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora,
• prawo jazdy (o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada),
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia się, o ile są w posiadaniu, dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia (aktualne z ostatnich 12 miesięcy).

W przypadku zgłaszania się do komisji lekarskiej kolejny raz należy przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport + potwierdzenie zameldowania),
• wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa),
• dokumenty lekarskie dot. zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniej kwalifikacji wojskowej.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest Starostwo Powiatowe w Legionowie – budynek B, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo. Komisja pracuje w dni robocze, w poniedziałki w godz. 10:00-14:00 i od wtorku do piątku 9:00-14:00, tel. (22) 764-01-81, kom. 510-168-570, fax. (22)764-04-16.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. i na podstawie Powiat Legionowski