Trwa nabór na dofinansowania zakupu podręczników

Uwaga rodzice, do 10 września można skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gm. Jabłonna. Pomoc organizowana jest w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2015/2016 uprawnieni do otrzymania pomocy są:
– uczniowie, którzy będą uczyć się w klasie III szkoły podstawowej, u których w rodzinie dochód na osobę nie będzie wyższy niż 574 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych),
– uczniowie w klasie III szkoły podstawowej, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, ale których dotyka: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe; klęski żywiołowe lub ekologiczne,
– uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczającym do szkoły podstawowej klasy II, V i VI oraz gimnazjum klasy II i III: słabowidzącym; niesłyszącym; słabosłyszącym; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Pomoc finansowa na zakup podręczników będzie udzielana na wniosek rodziców. Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza, do 10 września 2015 r.

O przyznaniu dofinansowania dla uczniów niespełniających kryterium dochodowego decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając sytuację dziecka oraz biorąc pod uwagę, że na wsparcie tej grupy uczniów przeznaczone jest 5% środków finansowych w programie „Wyprawka szkolna”.

Wysokość dofinansowań można sprawdzić TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców