Ruszył nabór wniosków na inicjatywy oddolne 2016

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach tych dwóch ścieżek konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie 2016 zostanie rozdysponowane blisko 550 000 złotych dla około 200 wnioskodawców w formie dotacji od 1500 do 5000 złotych.

1. Rodzaj i zakres rzeczowy realizowanych działań w ramach ścieżki

INICJATYWY ODDOLNE

W ramach ścieżki inicjatywy oddolne wspierane będą działania, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.  Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł),
– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Projekty powinny mieścić się w następującym obszarze inicjatywy oddolne i być realizowane dla dobra wspólnego przez mieszkańców, członków społeczności i organizacje pozarządowe.

WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH

W ramach ścieżki wsparcie grup samopomocowych wspierane będą innowacyjne działania i mechanizmy samopomocowe w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy) oraz wyrównania szans.  Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
– w istotny sposób przyczynią się do zmiany trudnej sytuacji uczestników grupy,
– zaproponowana forma działań jest nowa dla grupy/ wykracza poza działania dotychczas przez nią realizowane,
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł).

2. Terminy i warunki składania wniosków

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od dnia 5 do 26 lutego 2016 roku za pomocą generatora on-line.

Rozpatrzeniu w trybie oceny konkursowej podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie http://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w Programie FIO Mazowsze Lokalnie.

3. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów

W Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2016 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwala na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymaga podawania szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy:
I Etap: ocena fiszek projektowych
II Etap: komisyjna ocena prezentacji projektu
I Etap: ocena fiszek projektowych

Fiszka zostanie oceniona przez eksperta zgodnie z kartą oceny, w której można uzyskać łącznie od 0 do 24 punktów. Fiszki o najwyższej punktacji (w zależności od rozłożenia punktacji, będzie ich około 200) zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

Przypominamy, że dwie ścieżki oceniane są według innych kryteriów i zgodnie z podziałem na dwie alokacje: inicjatywy oddolne (503.000 zł), wsparcie grup samopomocowych (40.000 zł).

II Etap: komisyjna ocena prezentacji projektu

Przedstawiciele najlepiej ocenionych projektów zostaną zaproszeni na spotkanie komisji konkursowej, aby osobiście przedstawić swoje pomysły na działanie. Podczas krótkiej, ok. 5-minutowej prezentacji opowiedzą o najważniejszych aspektach działań oraz o swojej społeczności lokalnej. Przedstawią swoje wydatki związane z projektem oraz przedstawią swoje możliwości realizacji działań.

Szczegółowe zasady Programu określa Regulamin Konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie, który dostępny jest na stronie http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2016!

mazowszelokalnie.pl