Radni kończą wakacje – już jutro sesja

Już w środę, 31 sierpnia w Domu Ogrodnika w Jabłonnie odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy. Początek obrad zaplanowano na godz. 10.00. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem sesji.

Porządek obrad sierpniowej sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchylenia uchwały Nr XXII/215/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna w części nieobjętej rozstrzygnięciem nadzorczym Nr LEX-I.4131.114.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016 r.
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 144 we wsi Jabłonna,
4) przekazania udziałów w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 1-Jabłonna w rejonie ul. Leśnej,
5) likwidacji Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej,
6) powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie.
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady:
• o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców