Pierwsza sesja rady tuż-tuż

Już w środę, 25 stycznia odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy. Początek obrad zaplanowano na godz. 10.00. Odbędą się one w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem posiedzenia.

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028
3) nabycia części nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów, w rejonie
ul. Pięknej
4) nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna
5) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
6) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna
* Materiały dotyczące ppkt. 1 i 2 przesłane zostaną w późniejszym terminie drogą e-mailową z uwagi na trwający proces podpisywania umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
a/ sprawozdanie z pracy Rady za rok 2016,
b/ sprawozdania z pracy stałych komisji merytorycznych za rok 2016,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców