Jakie inwestycje w 2019 roku?

Gmina Jabłonna zamierza przeznaczyć  w 2019 roku na inwestycje ponad 71 mln złotych. W związku z tym urząd wypuści obligacje za blisko 39 mln złotych. Gdzie i jakich inwestycji należy spodziewać się w tym roku? Przygotowaliśmy dla naszych czytelników pełen wykaz.

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy zatwierdziła budżet na 2019 rok. Zgodnie z uchwałą dochody gminy wyniosą 128.408.245 zł, natomiast wydatki 166.948.365 zł. Wójt Jarosław Chodorski zamierza pokryć deficyt budżetu ze sprzedaży obligacji na kwotę 38.540.120 zł.

Mieszkańców jednak najbardziej interesują planowane inwestycje. Na ten cel urząd zamierza przeznaczyć 71.391.956 zł, z czego 12.407.626 zł będzie pochodzić z dochodów własnych, 38.540.120 zł z obligacji i 20.444.210 zł ze środków zewnętrznych. Urzędnicy zawiesili sobie poprzeczkę bardzo wysoko, ponieważ w poprzednich latach przy mniejszych budżetach inwestycyjnych nie byli w stanie wykonać części zaplanowanych zadań, m.in. w 2018 roku gmina nie wykorzystała kilkunastu milionów złotych przeznaczonych na inwestycje. Dlatego też poziom realizacji inwestycji łatwiej ocenić na koniec roku budżetowego, aniżeli wraz z jego początkiem.

Jakie inwestycje będą wykonane w 2019 roku?

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:
– projekt i budowa sieci wodociągowej na terenie gm. Jabłonna: 3.350.000 zł
– budowa systemu gospodarki wodnej na terenie gm. Jabłonna – etap I (POIiŚ): 6.565.684 zł
– projekt sieci kanalizacji i budowa systemu gospodarki ściekowej w gm. Jabłonna: 3.800.000 zł
– budowa systemu gospodarki ściekowej w gm. Jabłonna – etap I (POIiŚ): 18.780.692 zł
– wyposażenie drugiej komory przepompowni P1: 150.000 zł

Drogi:
– modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej: 1.000.000 zł
– dokumentacja i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską: 1.500.000 zł
– projekt i budowa ul. Dereniowej w Jabłonnie: 400.000 zł
– projekt urządzeń odwadniających drogi i ich budowa m.in. na ul. Szkolnej i Leśnej w Jabłonnie, Niecałej i Gwiaździstej w Chotomowie: 450.000 zł
– projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie: 106.000 zł
– projekt i rozpoczęcie budowy ul. Muzycznej w Skierdach: 15.000 zł
– remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonnie: 1.500.000 zł
– projekt ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie: 70.000 zł
– wiaty przystankowe: 150.000 zł
– system dróg rowerowych w ramach I etapu: 6.500.000 zł
– systemy dróg rowerowych w ramach II etapu: 10.600.000 zł

Oświetlenie:
– oświetlenie przejść dla pieszych i przystanków: 700.000 zł
– projekt oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie: 20.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa:
– projekt budynku komunalnego mieszkalnego: 200.000 zł
– adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie: 200.000 zł
– nabycie nieruchomości gruntowych: 2.500.000 zł
– budowa dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem: 500.000 zł

Szkoły podstawowe i przedszkola:
– modernizacja i remonty w placówkach oświatowych: 1.500.000 zł
– monitoring w budynku SP Jabłonna: 20.000 zł
– nagłośnienie w hali sportowej przy SP Jabłonna: 20.000 zł
– wymiana części kamer i rejestratorów monitoringu wizyjnego w budynku SP 2 w Chotomowie: 22.000 zł
– projekt placu zabaw przy przedszkolu w Jabłonnie: 30.000 zł
– klimatyzacja w salach i kuchni w przedszkolu w Jabłonnie: 25.000 zł
– dokumentacja i budowa przedszkola w Chotomowie: 500.000 zł
– zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SP Jabłonna: 45.000 zł
– budowa CEKS w Chotomowie (rozpoczęcie budowy sali sportowej): 9.000.000 zł

Inne:
– instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Gminy: 28.000 zł
– depozytor na klucze ze skrytkami depozytowymi w budynku Urzędu Gminy: 49.000 zł
– zakup plandeki: 18.000 zł
– dotacja dla SZPZOZ w Jabłonnie na zakup aparatu USG: 120.000 zł
– zakup serwera dla ośrodka pomocy społecznej: 30.000 zł
– ładowacz: 15.000 zł
– maszyna do zamiatania ulic i chodników: 60.000 zł
– rębak: 15.000 zł
– kosiarka samojezdna: 30.000 zł
– modernizacja kotłowni na terenie gm. Jabłonna: 500.000 zł
– zakup zabawek i urządzeń na gminne place zabaw: 100.000 zł

Ponadto, jak co roku, urząd będzie wykonywać inwestycje w ramach funduszy sołeckich, o których przeznaczeniu zdecydowali mieszkańcy podczas zebrań wiejskich.

Fundusze sołeckie:
– projekt nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej i Leśnej w Bożej Woli: 6.000 zł
– projekt budowy ul. Wspólnej 4-6 w Dąbrowie Chotomowskiej: 10.000 zł
– projekt budowy ul. Wspólnej 24 A-H w Dąbrowie Chotomowskiej: 13.724 zł
– projekt drogi ul. Malwowej w Rajszewie: 10.000 zł
– projekt drogi ul. Lawendowej w Rajszewie: 5.000 zł
– budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej w Wólce Górskiej: 12.049 zł
– projekt budowa chodnika pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sołeckiej w Janówku Drugim: 2.000 zł
– budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego w Trzcianach: 8.609 zł
– zakup specjalistycznego ruada dla OSP Chotomów: 47.066 zł
– projekt oświetlenia ul. Kolejowej i Olszynowej w Dąbrowie Chotomowskiej: 7.000 zł
– projekt oświetlenia ul. Różanej w Rajszewie: 5.000 zł
– projekt oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skierdach: 8.000 zł
– projekt oświetlenia ul. Czapli Siwej w Skierdach: 7.000 zł
– projekt oświetlenia ul. Prostopadłej w Skierdach: 8.000 zł
– budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach: 7.066 zł
– projekt oświetlenia odcinka drogi od ul. Sołeckiej do ul. Krogulczej w Skierdach: 6.000 zł
– projekt oświetlenia ul. Kwarcowej w Trzcianach: 2.000 zł
– doposażenie placu sołeckiego, wykonanie systemu nawadniającego w Jabłonnie: 23.066 zł
– wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach: 10.000 zł

Daniel Szablewski