Dzielono zamówienia publiczne, żeby ominąć prawo?

Czy wójt Jarosław Chodorski naruszył dyscyplinę finansów publicznych, zlecając usługi prawnicze z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? Od roku wójt i radca prawny nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, które postawiła Komisja Rewizyjna. Teraz sprawę zbada rzecznik dyscypliny finansów publicznych.

W 2016 roku Komisja Rewizyjna działająca przy Radzie Gminy przeprowadziła kontrolę dokumentów dotyczących wydatków na obsługę prawną Urzędu Gminy w 2015 roku oraz w I kwartale 2016 roku. Ustalono wtedy, że w 2015 roku łączne koszty związane z etatową obsługą prawną gminy wyniosły 90.524,50 zł brutto i były wykonywane przez 3 radców prawnych. W tym samym roku wójt zawarł umowę zlecenia z następnym radcą prawnym za 15.000 zł brutto oraz umowy z Kancelarią Radcy Prawnego Sławomira Markowskiego na świadczenie usług prawnych oraz wykonywanie zastępstwa procesowego za łączną kwotę 207,870 zł brutto. Ze wspomnianą kancelarią podpisano 8 umów, które obowiązywały od 4 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku.

Łączna wartość umów zawartych na obsługę prawną urzędu w 2015 roku wyniosła 237.749,50 zł brutto, co stanowi równowartość 42.574 euro. Natomiast łączna wartość umów zawartych w I kwartale 2016 roku wyniosła 66 420 zł brutto, czyli 11.894 euro. Według ustaleń Komisji Rewizyjnej, wszystkie umowy zostały zawarte jako umowy cywilnoprawne z pominięciem przewidzianych prawem procedur. W związku z tym komisja postawiła wniosek: „Czy zawarcie umów w zakresie obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego nie stanowi naruszenia przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności związanych z dzieleniem zamówień publicznych?”.

– Zawarte we wniosku pytanie odnośnie zarzutu dotyczącego ewentualnego naruszenia przez wójta gminy Jabłonna dyscypliny finansów publicznych, zobowiązywało wójta i radcę prawnego urzędu do przedstawienia opinii prawnej potwierdzającej zgodność działania wójta z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych. Mimo wielokrotnych zapytań radnych zadawanych na sesjach i komisjach Rady Gminy Jabłonna, radca prawny Sławomir Markowski nie przedstawił opinii prawnej organów, do których zobowiązał się wystąpić o interpretację prawną w celu wyjaśnienia zgłoszonych przez radnych wątpliwości, nie przedstawił również dowodu w postaci pisma potwierdzającego jego działania – poinformował radny Arkadiusz Syguła.

W związku z tym na kwietniowej sesji Rady Gminy wprowadzono uchwałę w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez wójta Chodorskiego. Zgodnie z jej zapisami przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany do powiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych okolicznościach. Za podjęciem uchwały zagłosowało 10 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, a 1 był nieobecny.

DSC_0254

Za złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez wójta zagłosował m.in. radny Wojciech Nowosiński, który należał do komitetu J. Chodorskiego

W oparciu o ustalenia Komisji Rewizyjnej oraz przepisy prawa, radni wskazali nieprawidłowości jakich według nich dopuścił się wójt Chodorski:

1. Zlecanie usług prawniczych z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Nieuzasadniony podział zamówienia na części tak, aby wartość umowy nie osiągnęła 30.000 euro.

3. Ustalanie wartości szacunkowej zamówień bez należytej staranności, np. wyboru wykonawcy świadczącego usługi w zakresie usług prawnych nie poprzedzono ustaleniem szacunkowej wartości zamówienia i w konsekwencji udzielano go z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Brak publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia.

5. Nieprzestrzeganie regulacji wewnętrznych urzędu dotyczących zlecania usług prawniczych zawartych w Zarządzeniu nr 48 wójta gm. Jabłonna z 21 maja 2014 roku, w którym wprowadzono Regulamin udzielenia zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Podczas sesji ani wójt Chodorski ani radca prawny Markowski, nie odnieśli się do powyższych zarzutów.

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro, zaś w odniesieniu do zamówień przekraczających tę kwotę zamawiający jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania przepisów wspomnianej ustawy. Ponadto zgodnie z ustawą, zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów prawa dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, aby wartość umowy nie osiągnęła 30.000 euro.

– Działania podejmowane przez wójta gm. Jabłonna polegające na prowadzeniu gospodarki finansowej gminy z pominięciem przepisów prawa są bez wątpienia zagadnieniem, które Rada Gminy powinna rozliczać i kontrolować, zwłaszcza jeśli pojawiają się tak poważne zarzuty. Nie można takich rzeczy okrywać zmową milczenia i bagatelizować – mówi radny Syguła.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nakłada – w tym przypadku na Radę Gminy – obowiązek złożenia zawiadomienia niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Teraz rzecznik dyscypliny finansów publicznych rozstrzygnie, czy J. Chodorski naruszył przepisy prawa.

Jabłonna Dla Mieszkańców