Chodorski nadal bez pomysłu na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Jarosław Chodorski odmówił przedstawienia na czerwcowej sesji Rady Gminy informacji dotyczącej skanalizowania i zwodociągowania Chotomowa i Jabłonny. Ma to zrobić dopiero we wrześniu. Radni mobilizują wójta, żeby postępowania przetargowe na dokumentacje zostały ogłoszone jak najszybciej.

Mieszkańcy gm. Jabłonna w dalszym ciągu nie znają pomysłu wójta Chodorskiego na inwestycje wodno-kanalizacyjne w bieżącej kadencji. Wójt nie był w stanie przedstawić go na posiedzeniach rady w lutym oraz maju. Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy wystosował 9 czerwca pismo do wójta, żeby ten przygotował na sesję 24 czerwca informację na temat skanalizowania i zwodociągowania Jabłonny i Chotomowa. W piśmie z 15 czerwca wicewójt Marcin Michalski poprosił o przełożenie terminu prezentacji na 23 września.

Jak okazało się, temat inwestycji wod-kan nie zakończył się na wymianie pism. Wójt Chodorski chciał wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które skutkowałyby przesunięciem pokaźnych środków finansowych z 2015 na 2016 rok. Oznacza to, że urząd chciał uszczuplić tegoroczne inwestycje o kwoty: 200.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla Jabłonny, Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej, 50.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej, 50.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zachodniej części gminy oraz 50.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części gminy.

– To nie jest tak, że chcemy odstąpić od zadań, tylko przesunięcie części środków na 2016 rok umożliwi nam rozpoczęcie procedury przetargowej w tym roku z terminem realizacji i płatności w następnym roku – przekonywała skarbnik Beata Stolarska.

– Mieszkańcy zadają pytanie, że mamy połowę czerwca i nie mamy ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Propozycja przesunięcia środków w opinii mieszkańców jest zupełnie niezasadna, ponieważ te kwoty powinny być wydatkowane w tym roku, gdyż na ten cel zostały zapisane już w styczniu. Apelujemy o jak najszybsze ogłoszenie przetargów – skomentował radny Adam Krzyżanowski.

Wójt stwierdził, że inwestycje wod-kan są zadaniami wieloletnimi i nie będzie w stanie do końca 2015 roku wykonać dokumentacji projektowej oraz uzyskać pozwoleń.

Radni postanowili zmobilizować wójta do bardziej dynamicznych działań i przegłosowali wniosek, w którym nie zgodzili się na dokonanie proponowanych przez J. Chodorskiego przesunięć. Rada chce, żeby wójt ogłosił postępowania przetargowe jak najszybciej. Jeśli jednak okaże się, że przetargi nie zostaną rozstrzygnięte, radni pozostawili urzędowi koło ratunkowe. Jakie? Przegłosowali przesunięcie po 20.000 zł na wyżej wymienione zadania w 2016 roku, ale już z innego źródła – z wykonania dokumentacji projektowej trasy rowerowej. Wójt Chodorski przyjął taki obrót sprawy dość nerwowo.

Jabłonna Dla Mieszkańców