Samorząd województwa: 110 mln zł na programy wsparcia dla Mazowszan

Samochody ratowniczo-gaśnicze, remonty strażnic OSP, rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw czy wyposażenie pracowni przedmiotowych to tylko część programów, które w tym roku uruchomi samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel z budżetu województwa przeznaczonych zostanie ponad 110 mln zł.

– Ubiegłe lata pokazały nam, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie. W tym roku kontynuujemy wszystkie programy. W niektórych przypadkach, widząc jakie są potrzeby, podwoiliśmy przeznaczoną na ten cel pulę środków. Zależy nam na tym, aby wesprzeć jak największą liczbę projektów. Nie są to może duże granty, ale pozwalają na zaspokojenie wielu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców Mazowsza. Efekty naszych programów możemy zobaczyć praktycznie w każdej gminie – nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, doskonale wyposażone i zmodernizowane pracownie językowe – podkreśla marszałek Adam Struzik. Jak dodaje: – Tegoroczną nowością będzie program wsparcia przeznaczony dla kół gospodyń wiejskich. Te bardzo aktywne organizacje bardzo często nie mają środków na zakup różnego rodzaju materiałów, strojów czy wyposażenia. Mamy nadzieję, że będzie cieszył się dużą popularnością. Na ten cel w tym roku przeznaczymy ponad 1 mln zł.

W tym roku na realizację aż dziesięciu programów wsparcia samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 110 mln zł. O wsparcie ubiegać się będą mogły gminy, powiaty, a także organizacje pozarządowe.

– Programy wsparcia to nasza odpowiedź na głosy mieszkańców regionu i przedstawicieli lokalnych samorządów. Dzięki nim powstaje wiele ważnych dla nich inwestycji. Najmłodsi zyskują nowe place zabaw, miejsca do uprawiania sportu czy nowoczesny sprzęt informatyczny, z którego korzystają podczas zajęć lekcyjnych. Korzystają również i starsi. Powstają siłownie plenerowe, odnawiane są świetlice wiejskie, a ci którzy dbają o nasze bezpieczeństwo mogą zakupić nowy sprzęt specjalistyczny. Zachęcam wszystkich do zgłaszania projektów w tegorocznej edycji programów wsparcia – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

OSP – 2020

Na Mazowszu działa około 2 tys. jednostek OSP. W ich szeregach służy blisko 75 tys. strażaków. To oni najczęściej, jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia, udzielając pomocy poszkodowanym w wypadkach czy klęskach żywiołowych. Druhowie z Mazowsza są świetnie przygotowani do wykonywania powierzonych im zadań. Są przeszkoleni zarówno z zakresu ratownictwa drogowego, jak i medycznego. Co ważne, dysponują coraz lepszym sprzętem strażackim, w tym nowoczesnymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jest to możliwe również dzięki środkom z budżetu województwa.

Dlatego wzorem lat ubiegłych samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w tym roku 8 mln zł na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych, nowego sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka, czyli hełmów, butów, ubrań i rękawic specjalnych. Wsparciem mogą być objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do tego systemu. Nabór trwa do 14 lutego br.

„Mazowieckie strażnice OSP – 2020”

Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych czy sprzętu specjalistycznego, to nie jedyna pomoc, jaką w tym roku mogą otrzymać strażacy ochotnicy. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył także 3 mln zł na remonty strażnic OSP. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej może złożyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Maksymalna kwota dofinansowania na remont strażnic wynosi do 20 tys. zł, a na zakup wozów strażackich nawet 100 tys. zł. Samorząd gminy lub miasta może ubiegać się o wsparcie tylko dla jednej jednostki OSP.

Nabór wniosków trwa do 14 lutego br.

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane regionalnych zabytków

Do 27 lutego br. trwa nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych regionalnych zabytków. Tylko w ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza udało się przeprowadzić prace restauratorskie w 83 zabytkach. W tym roku można ubiegać się o wsparcie m.in. na sporządzenie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowywanie dokumentacji czy programu prac konserwatorskich, czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków. Maksymalna kwota dofinansowania to 200 tys. zł. W tym roku na realizację programu samorząd Mazowsza przeznaczy 6 mln zł.

Mazowiecki program dofinansowania szkolnych pracowni przedmiotowych

10 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na wsparcie placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na Mazowszu, a konkretnie tworzenie nowych, modernizację i wyposażenie już istniejących pracowni przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dotacje obejmą drobne remonty, zakup nowoczesnego sprzętu, niezbędnego oprogramowania, pomocy dydaktycznych a także elementów wyposażenia. Zakres tegorocznej edycji programu został znacznie powiększony. Dotyczy on nie tylko pracowni językowych czy informatycznych, ale także innych pracowni przedmiotowych m.in. biologicznych, chemicznych, geograficznych, przyrodniczych, fizycznych. Maksymalna kwota pomocy dla jednego zadania wyniesie do 70 tys. zł.

Wsparcie ma na celu polepszenie warunków kształcenia w mazowieckich szkołach poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnego sprzętu i niezbędnego oprogramowania.

– Realizowane przez Mazowsze programy wsparcia to duża pomoc zwłaszcza dla małych gmin, które często dysponują niewielkimi budżetami. Ich cel jest – jeden zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans rozwojowych. Mamy świadomość jak bardzo zróżnicowane jest Mazowsze. Stąd po raz kolejny zachęcamy do ubiegania się o środki z naszego budżetu. W tym roku idziemy o krok dalej. W niektórych przypadkach poza pulą środków zwiększamy również zakres. Dotyczy to m.in. wsparcia na tworzenie i modernizacje pracowni. Bardzo wielu samorządowców pytało czy można tym programem objąć nie tylko pracownie językowe czy informatyczne, ale również inne. I taka decyzja została podjęta – podkreśla wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

W ramach pierwszej edycji programu wsparto około 250 wniosków, czyli wszystkie, które zostały zgłoszone. Tegoroczny nabór wniosków ruszy już w marcu.

Mazowiecki instrument wsparcia infrastruktury sportowej Mazowsze

Kolejnych 10 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej. To program, który powstał w 2018 r. i jest odpowiedzią na zgłaszane przez gminy i powiaty zapotrzebowanie na remonty aktualnych lub utworzenie nowych obiektów sportowych. Dofinansowanych zostało już w sumie blisko 200 projektów. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie na budowę boisk, skateparków, placów rekreacyjno-sportowych czy torów sportowych i pumptracków. Nabór wniosków ruszy na przełomie lutego i marca.

Mazowiecki instrument wsparcia ochrony powietrza

Głównym celem tego programu jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc będą mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. Przyznane środki gminy mogą wykorzystać m.in. na inwentaryzację źródeł ciepła, zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone także na zakup oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej, zwiększenie efektywnej dystrybucji ciepła oraz działania edukacyjno-informacyjne. Do tej pory wsparcie otrzymało już 110 projektów. Tegoroczny nabór wniosków ruszy na przełomie lutego i marca. Na ten cel samorząd województwa przyznał w tym roku 10 mln zł wsparcia.

Mazowiecki instrument aktywizacji działkowców

W tym roku po raz drugi uruchomiony zostanie program wsparcia dla działkowców. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można ubiegać się o środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Program zachęca do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. W ubiegłym roku w ramach programu dofinansowane zostały 83 projekty. Łącznie samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu 1 mln zł. Nabór wniosków ruszy na początku drugiego kwartału.

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

Ten pilotażowy program ma na celu aktywizację i rozwój kobiet w środowisku wiejskim oraz integrację społeczności wiejskich na Mazowszu. O wsparcie będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe działające na rzecz wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, w tym koła gospodyń wiejskich. Na realizację programu przeznaczono 1 mln zł. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 5 tys. zł. Oferty konkursowe mogą dotyczyć zakupu sprzętu i wyposażenia do stworzenia zaplecza technicznego niezbędnego do działania danej organizacji pozarządowej.

Nabór ruszy już w drugiej połowie lutego. Oferty będzie można składać poprzez dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl.

Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie do nich skierowany jest Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowanych zostało ok. 1700 różnego rodzaju projektów. Wśród nich m.in. rewitalizacja skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Nabór na tegoroczną edycję programu już się zakończył. Wpłynęło blisko 1200 wniosków, które obecnie są weryfikowane. Na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw zarezerwowano 13,9 mln zł.

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
Na realizację tego programu samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku 50 mln zł. Środki pozyskać będzie można m.in. na modernizację dróg powiatowych i gminnych, projekty edukacyjne i kulturalne.

Źródło / fot. Urząd Marszałkowski