Przewodniczący Modzelewski nie dopełnił obowiązku. Skarga zasadna!

Praktycznie już od samego początku kadencji trwa konflikt między wójtem Chodorskim a przewodniczącym Modzelewskim. Tym razem wzajemne przepychanki przeniosły się na poziom województwa. Wójt poinformował wojewodę, że przewodniczący Rady Gminy nie zwołał sesji nadzwyczajnej. – Przedmiotowa skarga, w ocenie organu nadzoru, jest zasadna – stwierdził Wydział Nadzoru Prawnego wojewody.

Pod koniec marca wójt Jarosław Chodorski wystosował do wojewody skargę na działanie Rady Gminy. Przypomnijmy, że mimo wniosku do przewodniczącego rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej, Witold Modzelewski tego nie uczynił.

– Zgodnie z interpretacjami sesje nadzwyczajne winny być zwoływane w przypadkach szczególnych, w których zachodzi potrzeba załatwienia sprawy wynikłej niespodziewanie. Nie jest dopuszczalne rozstrzyganie w trybie nadzwyczajnym spraw, które mogą być załatwione w ramach sesji nadzwyczajnej – poinformował wojewodę W. Modzelewski.

Z wyjaśnień przewodniczącego wynika, że sesja nadzwyczajna, o którą wnioskował wójt i przedłożył projekt uchwały, nie ma żadnych cech sesji nadzwyczajnej. Dlatego nie wystąpiła sytuacja nagła, której nie dało się wcześniej przewidzieć. W ocenie przewodniczącego miało miejsce nadużycie przez wójta sensu i istotności sesji nadzwyczajnej.

– W ocenie organu nadzoru, skarga wójta gm. Jabłonna na działanie Rady Gminy Jabłonna jest zasadna – ocenił Urząd Wojewódzki.

Wydział Nadzoru Prawnego zauważył, że zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Poza tymi zadaniami ustawa o samorządzie gminnym nie określa zakresu działania przewodniczącego, co oznacza, że funkcja przewodniczącego i zakres jego zadań zostały przez ustawodawcę określone w sposób wyczerpujący. Zgodnie z prawem przewodniczący był zobowiązany zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, jednak tego nie zrobił.

– Z konstrukcji przepisów ustawowych w żaden sposób nie można wywieść, iż ustawodawca upoważnia przewodniczącego do dokonywania analizy oceny zasadności, czy celowości treści wniosku skierowanego przez uprawnione podmioty o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Oznacza to, iż decyzja w tej sprawie nie jest kwestią ocenną, a stanowi w gruncie rzeczy obowiązek jaki spoczywa na przewodniczącym, bez względu na przedmiot obrad sesji nadzwyczajnej – czytamy dalej.

Jabłonna Dla Mieszkańców