Przed nami sesja absolutoryjna. Ocenią pracę wójta

Już jutro odbędzie się XXII sesja Rady Gminy. Obrady będą szczególne, ponieważ radni będą głosować nad udzieleniem bądź nie absolutorium dla wójta Chodorskiego w związku z realizacją ubiegłorocznego budżetu. W ten sposób zostanie oceniona praca, którą wykonał w 2015 roku Jarosław Chodorski.

Sesja będzie miała miejsce w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 10.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jabłonna za rok 2015.
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego przez Skarbnika Gminy;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniu finansowym;
4) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu;
5) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2015;
6) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
7) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku, o którym mowa w pkt. 6;
8) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium – podjęcie uchwały,
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady:
• o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Nawiązując do Zarządzenia Nr 59/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 16.05.2016r, oraz zaproszenia na XXII Sesję Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 maja 2016 (środa) godz. 10-ta, znak: BRG.0002.XXII.2016 z dnia 10.05.2016r. przekazuję projekty uchwał przewidziane do rozpatrzenia
w pkt. 5 – Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie porządku obrad, dotyczące:

pkt. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej
w miejscowości Chotomów, w rejonie ul. Ogrodowej,
3) wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu,
4) przekazania niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Różanej w Rajszewie,
5) sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej
w Jabłonnie, przy ul. Listopadowej w Legionowie,
6) opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna,
7) opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Józefów II, gmina Jabłonna,
8) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w Gminie Jabłonna,
9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna,
10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Jabłonna w rejonie ronda S3,
11) zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2016,

Wyszczególnione w zaproszeniu punkty 5,6,7 i 8 zmienią numerację automatycznie.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ i TUTAJ.