Prywatne usługi doradcze za publiczne pieniądze

Urząd Gminy nie chce udostępnić wyników pracy doradcy wójta, z którym zawarto umowę na świadczenie usług doradczo-kontrolnych w zakresie potrzeb działania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. Zapłacono za to 15 tysięcy złotych ze środków publicznych.

1 sierpnia Jarosław Chodorski zawarł trzymiesięczną umowę z Joanną Pawlak-Dybiec (na zdjęciu) na świadczenie usług doradczo-kontrolnych. Do końca października J. Pawlak-Dybiec miała przyjrzeć się funkcjonowaniu SZPZOZ w Jabłonnie. Zarobiła za to 15.000 zł. W kwestii umowy pojawiły się jednak niejasności. Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy radny Arkadiusz Syguła zwrócił uwagę, że umowa z J. Pawlak-Dybiec nie była wówczas zarejestrowana.

Już podczas sesji J. Pawlak-Dybiec niechętnie wypowiadała się na temat swoich zadań.

– To jest niby debata na temat ochrony zdrowia. Moim zdaniem debata powinna odbyć się w węższym gronie z przewagą merytoryki – mówiła doradczyni wójta.

Mimo że umowa zakłada aż 11 punktów związanych z usługami kontrolnymi, J. Pawlak-Dybiec nie powiedziała wtedy ani słowa na ten temat. Przyznała jedynie, że jej praca opierała się na informacjach pozyskanych podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych działającej przy Radzie Gminy oraz dokumentach udostępnionych przez Urząd Gminy. W przychodni zdrowia przynajmniej do czasu wrześniowej sesji nie była.

Na początku listopada radny Syguła wystąpił do Urzędu Gminy o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wyników pracy koordynatora ds. funkcjonowania służby zdrowia, wynikającej z umowy za usługi doradcze.

– Odmawiam udzielenia panu informacji – odpisał 17 listopada wicewójt Marcin Michalski.

Zastępca wójta argumentował to tym, że informacja nie ma charakteru publicznego. Powołał się m.in. na wyrok NSA z 20 maja 2014 roku (sygn. I OSK 254), że dokument nie stanowi informacji publicznej, gdy jest dokumentem prywatnym. Według przedstawionego uzasadnienia dokumentem prywatnym należy nazwać taki, który jest wytworzony przez podmiot prywatny i jest skierowany do organu administracji publicznej.

Wczoraj radny Syguła złożył kolejny wniosek w tej sprawie. Tym razem poprosił o udostępnienie jeszcze przed sesją, która odbędzie się 30 listopada, wyników kontroli zgodnie z umową zawartą J. Pawlak-Dybiec.

Zgodnie z umową podpisaną z J. Pawlak-Dybiec usługi doradczo-kontrolne obejmują w szczególności:

– kontrolę procedur funkcjonujących w SZPZOZ w Jabłonnie pod kątem ich zgodności z prawem i efektywnego zarządzania podmiotem,

– kontrolę stanu kontroli zarządczej obejmującej wszystkie komórki organizacyjne SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę i ocenę kompetencji pracy personelu zleceniodawcy, w tym kontrolę uprawnień personelu, mającą na celu zapewnienie realizacji celów zleceniodawcy,

– kontrolę prawidłowości prowadzenia dokumentacji, prawidłowości i zasad obsługi pacjentów, zasad funkcjonowania recepcji oraz innych, które są niezbędne dla zagwarantowania prawidłowości wykonywania obowiązków przez personel SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę działań zapewniających wysokiej jakości obsługę pacjentów, przestrzeganie praw pacjenta i ustawy o ochronie danych osobowych,

– opracowanie i przedstawienie propozycji prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich sferach funkcjonowania SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę prowadzenia rejestru usług niezgodnych i reklamacji,

– kontrolę trybu rozpatrywania skarg pacjentów, w szczególności podejmowanie rozmów z pacjentami w celu polubownego rozwiązywania sporów,

– kontrolę przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami, a w szczególności sposób raportowania przebiegu poszczególnych procesów w SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę trybu opracowywania i modyfikowania instrukcji, regulaminów i procedur wewnętrznych w SZPZOZ w Jabłonnie oraz aktualizacji danych podmiotu leczniczego w rejestrach,

– kontrolę w zakresie dostosowania funkcjonowania podmiotu do potrzeb realizacji usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– kontrolę dokumentacji przygotowanej dla potrzeb wprowadzenia nowej kadry zarządzającej SZPZOZ w Jabłonnie.

Jabłonna Dla Mieszkańców