Urzędniczka ustawiła postępowanie, żeby pracować w Pałacu?

W połowie października 2019 roku Urząd Gminy zorganizował w jabłonowskim Pałacu konferencję wodno-kanalizacyjną. Urzędniczka przygotowała zamówienie w taki sposób, że zgodnie z wymogami postępowania preferowano operatora Pałacu kosztem innych oferentów. Miesiąc po konferencji ta sama urzędniczka założyła firmę i rozpoczęła pracę w Pałacu.

Jesienią poprzedniego roku Urząd Gminy ogłosił zamówienie dotyczące organizacji konferencji w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”. Postępowanie zostało jednak unieważnione. – Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania – uzasadniał wicewót Marcin Michalski. Zgłosiło się wówczas dwóch oferentów, którzy oferowali swoje usług za: 19.789,96 zł – PREMIUM OUTDOOR z Lublina i 27.982,50 zł – LEVEL UP z Warszawy.

Gmina ogłosiła również drugie zamówienie i kilka dni później wójt Jarosław Chodorski podpisał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach kolejnego postępowania. Zaakceptowano ofertę operatora Pałacu – PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie na kwotę 9.800 zł. Ofertę złożył również LEVEL UP na kwotę 19.680 zł.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jabłonna

Jabłonna, nie gmina Jabłonna

Ze strony Urzędu Gminy osobą odpowiedzialną za postępowanie była Dominika Lemke, inspektor ds. marketingu i promocji. Urzędniczka zawarła w ogłoszeniu wymóg, że konferencja musi odbyć się w miejscowości Jabłonna. Na terenie Jabłonny jedynym obiektem, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie jest Pałac. Konferencja mogłaby odbyć się również w Gminnym Centrum Kultury (Dom Ogrodnika), które jest jednostką podległą Urzędowi Gminy, ale gmina jednak nie zdecydowała się na takie rozwiązanie.

W związku z tym, poza Pałacem, w obu postępowaniach wystartowały tylko i wyłącznie firmy nieposiadające swoich obiektów w Jabłonnie. Tym samym, aby spełnić warunki ogłoszenia, musiałyby wynająć odpowiednie obiekty na czas organizacji konferencji, co automatycznie wiązało się z wyższymi kosztami przedstawionymi w ofertach.

Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami tych firm. – Przeglądając możliwości lokalowe (w Jabłonnie – red.), nie było innej możliwości niż wynajęcie sali w Pałacu – potwierdził pierwszy przedstawiciel. Drugi dodał, że jego firma robiła wycenę w Pałacu.

Gdyby jednak urzędniczka zawarła w ogłoszeniu informację, że konferencja ma odbyć się na terenie gminy Jabłonna, a nie tylko w miejscowości Jabłonna, w postępowaniu mogłoby wziąć udział jeszcze kilku oferentów, którzy dysponują własnymi obiektami i są w stanie przygotować niższe oferty aniżeli firmy wynajmujące pomieszczenia na czas organizacji wydarzenia.

Źródło: aleo.com

Wygrał Pałac. Urzędniczka poszła tam do pracy

Koniec końców 17 października konferencja odbyła się w Pałacu. Miesiąc później, tj. 18 listopada w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarejestrowano firmę DL MEDIA DOMINIKA LEMKE, której właścicielką jest urzędniczka odpowiedzialna za przygotowanie postępowań związanych z organizacją wspomnianej konferencji wodno-kanalizacyjnej. W tym samym czasie jej firma nawiązała współpracę z PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

– Współpracę rozpoczęliśmy w połowie listopada 2019 . Decyzje o nawiązywaniu współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym z DL Media wynikała z uzasadnionych potrzeb Polskiej Akademii Nauk – Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w zakresie prowadzonej działalności – poinformowała naszą redakcję Katarzyna Molęda, dyrektor PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

Dyrektor Pałacu: to jest tajemnica przedsiębiorstwa

Dyrektor Pałacu zadaliśmy kolejne pytania w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Kurier Jabłonny: Czy przed publikacją ogłoszeń prowadziła Pani bądź przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie rozmowy z p. Dominiką Lemke na temat organizacji wspomnianej konferencji na terenie Pałacu?
Katarzyna Molęda: Ja nie prowadziłam, natomiast nie jest możliwe ustalenie czy przedstawiciel gminy Jabłonna prowadził jakiekolwiek rozmowy w celu rozeznania rynku przed ogłoszeniem przetargu. Rozmowy tego typu nie są w PAN DZiK ewidencjonowane.

Kurier Jabłonny: Czy zgłosiły się do Państwa firmy, które były zainteresowane organizacją wspomnianej konferencji na terenie Pałacu? Jakie oferty przedstawiono tym firmom?
Katarzyna Molęda: Odpowiedź na to pytanie objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej PAN DZIK nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

Kurier Jabłonny: Czy PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie podjął współpracę z firmą p. Dominiki Lemke w związku z organizacją gminnej konferencji?
Katarzyna Molęda: Odpowiedź na to pytanie objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej PAN DZIK nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

Kurier Jabłonny: Firma p. Dominiki Lemke powstała w drugiej połowie listopada 2019 roku i do czasu podjęcia współpracy z PAN – Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, czyli także do połowy listopada 2019 roku, nie zrealizowała żadnych usług dla innych podmiotów. Dlaczego zatem podjęto współpracę z firmą, która nie posiada żadnego doświadczenia, zamiast z firmą, która posiada doświadczenie?
Katarzyna Molęda: Odpowiedź na to pytanie objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej PAN DZIK nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jabłonna

Urzędniczka nie chce rozmawiać

Skontaktowaliśmy się również z urzędniczką, która tuż po zorganizowaniu konferencji rozpoczęła pracę w Pałacu. Dominika Lemke twierdzi, że to, iż była odpowiedzialna ze strony Urzędu Gminy za organizację konferencji, nie miało żadnego wpływu na jej późniejsze podjęcie współpracy z Pałacem.

– Dlaczego jako lokalizację konferencji wpisała pani miejscowość Jabłonna, a nie gminę Jabłonna? – zapytał nasz dziennikarz.

Urzędniczka stwierdziła, że nie udzieli nam żadnej informacji w tej sprawie.

Urząd Gminy od miesięcy unika odpowiedzi

Od kilku miesięcy pytania kierujemy też do Urzędu Gminy. Zapytaliśmy m.in.:

– Czy ograniczenie lokalizacji konferencji do miejscowości Jabłonna było celowe? Czy ogłoszenia zostały przygotowane z myślą o organizacji konferencji w Pałacu w Jabłonnie, który jest jedynym tego typu obiektem w Jabłonnie, który ze względu na lokalizację spełniał wytyczne znajdujące się w ogłoszeniach?

– Dlaczego w wytycznych odnośnie lokalizacji konferencji zamiast miejscowości Jabłonna, nie wpisano gminy Jabłonna?

– Dlaczego podjęto decyzję o organizacji konferencji przy wykorzystaniu zewnętrznego podmiotu, zamiast w Domu Strażaka w Chotomowie lub w Domu Ogrodnika, z których korzystają jednostki podległe?

– Czy powiadomili / powiadomią Państwo prokuraturę odnośnie możliwości „ustawienia” postępowania przez p. Dominikę Lemke? Jakie kroki zostaną podjęte w celu wyjaśnienia niejasności?

– Czy p. Dominika Lemke jako urzędniczka pracowała wcześniej przy zamówieniach na usługi świadczone przez Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie? Jeśli tak, to od kiedy, przy ilu zamówieniach i na jakie kwoty?

– Dlaczego p. Dominika Lemke jest pracownikiem Urzędu Gminy Jabłonna i jednocześnie jej firma świadczy usługi na rzecz Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie? Czy w związku z tym przy zamówieniach Urzędu Gminy Jabłonna preferowana będzie Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie kosztem innych podmiotów zainteresowanych wykonaniem usług?

Na początku marca Mariola Kołdej, inspektor ds. organizacyjnych i informacji publicznej w Urzędzie Gminy poinformowała nas, że wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej.

Pytania w sprawie konferencji w Pałacu i urzędniczki zadaliśmy także wójtowi podczas czerwcowej sesji Rady Gminy. – Wszystkie postępowania przetargowe czy zapytania ofertowe dotyczące zlecanych usług przez gminę są publiczne i każdy z przedsiębiorców ma prawo w nich startować. W związku z tym trudno odnosić się do spraw związanych z realizacją konferencji w Pałacu w Polskiej Akademii Nauk. Spraw personalnych na pewno nie będziemy tutaj poruszać w tej kwestii – odpowiedział Jarosław Chodorski.

Komentarze

 • 3 sierpnia 2020 at 17:10
  Link

  Pani Dyrektor zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa, ale czy słusznie?

  Tajemnicą przedsiębiorstwa tylko takie informacje, które _łącznie_ spełniają trzy przesłanki:
  1. są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
  2. jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są one powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
  3. uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

  Odpowiedz
 • 3 sierpnia 2020 at 19:12
  Link

  Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych. Kilka przykładów z orzecznictwa sądowego Ponadto zajęcia dodatkowe nie mogą wywoływać uzasadnionego podejrzenia o stronniczość lub interesowność oraz nie mogą być sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z samej ustawy, a dotyczącymi wszystkich pracowników samorządowych. Wyrok SN z 15 lutego 2006 r., sygn. akt II PK 134/05

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter w stosownym oświadczeniu. Jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystko to ma na celu zbadanie, czy prowadzona przez niego działalność nie narusza przepisów ustawy.

  Należy bowiem pamiętać, że prowadzenie przez pracownika samorządowego działalności gospodarczej obejmującej czynności ściśle związane z jego obowiązkami pracowniczymi stanowi przyczynę uzasadniającą dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Wyrok SN z 18 czerwca 1998 r., sygn. akt I PKN 188/98

  Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej, składanym przez pracownika samorządowego, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (dalej: k.k.).

  Odpowiedz
 • 3 sierpnia 2020 at 19:12
  Link

  Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych. Kilka przykładów z orzecznictwa sądowego Ponadto zajęcia dodatkowe nie mogą wywoływać uzasadnionego podejrzenia o stronniczość lub interesowność oraz nie mogą być sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z samej ustawy, a dotyczącymi wszystkich pracowników samorządowych. Wyrok SN z 15 lutego 2006 r., sygn. akt II PK 134/05

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter w stosownym oświadczeniu. Jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystko to ma na celu zbadanie, czy prowadzona przez niego działalność nie narusza przepisów ustawy.

  Należy bowiem pamiętać, że prowadzenie przez pracownika samorządowego działalności gospodarczej obejmującej czynności ściśle związane z jego obowiązkami pracowniczymi stanowi przyczynę uzasadniającą dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Wyrok SN z 18 czerwca 1998 r., sygn. akt I PKN 188/98

  Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej, składanym przez pracownika samorządowego, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (dalej: k.k.).

  Odpowiedz
  • 3 sierpnia 2020 at 20:06
   Link

   Pani Aniu dziekuje za merytoryczna wypowiedz, w tym przypadku jest jeszcze kwestja dopłat do kształcenia tej pani…….te przesłanki może wyjasnić tylko prokuratura w ramach swoich kompetencji z tym ze warto powiadomic UZP, Swoja roga to niespodziewałem sie po pani dyrektor ze cos wyjasni bo broni swojej reputacji a przy okazji stanowiska, ale jak to mówia mus to mus, tak wiec moze spodziewac sie powiastki 😉

   Odpowiedz
 • 4 sierpnia 2020 at 06:22
  Link

  Najśmieszniejsze jest to, że te tłumaczenia „tajemnica przedsiębiorstwa,” „nie stanowi informacji publicznej” to czysta prawda. Przedsiębiorstwo, a właściwie dwa (DZiK PAN i DL Media Dominika Lemke) uznało, że to jest tajemnica i już. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam Pan zrobisz?! Informacją publiczną to nie jest, bo jest tajemnicą poliszynela. Zresztą dopiero teraz widać jakiś sens tej konferencji. Bo obiektywnie po co ona była? Co miała przynieść? Teraz wiadomo. Poza tym sama realizacja kanalizacji, kiedy ludzie się w znikomej ilości podłączają traci sens. Chyba, że…

  Odpowiedz
  • 4 sierpnia 2020 at 13:57
   Link

   Ale właśnie określenie co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa nie jest uznaniowe. Sądy poważnie podchodzą do definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności kwestii spełnienia wszystkich trzech przesłanek jednocześnie. Dlatego nie od widzimisię Pani Dyrektor zależy, czy musi czy nie odpowiedzieć na słuszne skądinąd pytania. Czysta arogancja albo ignorancja z Jej strony.

   Odpowiedz
 • 4 sierpnia 2020 at 17:44
  Link

  bardzo ciekawie przedstawia sie analiza przepływu gotówki od tej pani jako pracownicy urzedu do pałacu i z pałacu do firmy tej pani……….nastepna ciekawostka czy organ wykonawczy wójt zabezpieczył interes gminy udzielając dofinansowanie do studiów pani…

  Odpowiedz
  • 6 sierpnia 2020 at 06:12
   Link

   Nie mieszajmy różnych systemów walutowych. O żaden interes gminy tu nie biega. Nie tylko w tej sprawie. A czy indagowana skończyła te studia? I jakie?

   Odpowiedz
 • 4 sierpnia 2020 at 20:57
  Link

  Dobrze wiemy, że pani była bliską znajomą Jarosława z jego fundacji. Bez studiów robi szybką karierę w urzędową i wysłanie jej na przeciwko raczej nie jest przypadkowe, jest raczej krokiem do trampoliny w poprzednim miejscu. Jak wieść niesie już przygotowywane jest stanowisko…? Obserwatorzy mówią, że to kwestia kilku miesięcy?

  Odpowiedz
  • 6 sierpnia 2020 at 12:15
   Link

   Powiem szczerze….dziwię się że DL ma tak niskie aspiracje. Przecież na jesieni szykuje się rekonstrukcja rządu! Nie wspominając że „duży pałac” także wietrzy obsadę.
   Ministra (a jakże – bez teki) u prezydenta – to była by kariera!
   …a potem podciągnie za sobą Jarka…. 😀

   Odpowiedz
   • 7 sierpnia 2020 at 09:57
    Link

    Niestety wykluczone – w gminie wygrał Trzaskowski, za takie osiągnięcia się nie awansuje. Muszą jeszcze popracować w terenie.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *