Wysokie podwyżki diet radnych. Na poniedziałek przygotowano kolejną uchwałę

Po integracji w Mikołajkach i nowych laptopach, wójt postanowił znowu zadbać o radnych. Urząd Gminy przygotował kolejną uchwałę w sprawie podwyżki diet radnych. Szeregowy radny będzie zarabiał miesięcznie 2577 zł, zamiast 1423 zł, natomiast dieta przewodniczącego Rady Gminy wzrośnie do 3221 zł. Rekordzistą będzie wiceprzewodniczący rady, który łącząc mandaty radnego i sołtysa, będzie inkasował 4006 zł miesięcznie. Z projektu uchwały wykreślono zapisy dotyczące potrąceń diet radnych, którzy nie przychodzą na komisje.

Do jabłonowskich radnych trafił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych Rady Gminy Jabłonna. Radni będą go procedować na poniedziałkowej sesji (20 grudnia).

Ile wzrosną diety radnych?

Do tej pory podstawą do wyliczenia diety radnego była 1,5-krotność kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa wynosi 1789,42 zł, natomiast w gminie liczącej od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców radni mają możliwość pobierania co najwyżej 75 proc. maksymalnej wysokości diety.

W obecnie obowiązującej uchwale obowiązuje następująca wysokość diet radnych naliczaną procentowo od maksymalnej wysokości diety:

 • przewodniczący rady: 1610,48 zł (60 proc.)
 • wiceprzewodniczący rady: 1476,27 zł (55 proc.)
 • przewodniczący komisji: 1476,27 zł (55 proc.)
 • członek komisji: 1422,59 zł (53 proc.)
 • radny niezasiadający w żadnej komisji: 1073,66 zł (40 proc.)

Według nowych przepisów podstawą do wyliczenia diety radnego jest 2,4-krotność kwoty bazowej. W gminie liczącej od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców najwyższa dieta może wynosić 75 proc. maksymalnej wysokości diety (w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców – 100 proc.).

Nowe miesięczne diety radnych:

 • przewodniczący rady: 3221 zł (75 proc.)
 • wiceprzewodniczący rady: 3006 zł (70 proc.)
 • przewodniczący komisji: 2791,50 zł (65 proc.)
 • wiceprzewodniczący komisji: 2791,50 zł (65 proc.)
 • członek komisji: 2577 zł (60 proc.)
 • radny niezasiadający w żadnej komisji: 2147 zł (50 proc.)

Uchwała nie zakazuje radnemu pobierania jednocześnie diet radnego i sołtysa. W takiej sytuacji będzie Radomir Czauderna, będący wiceprzewodniczącym rady i sołtysem Dąbrowy Chotomowskiej. Miesięcznie będzie inkasował 4006 zł.

W przypadku przegłosowania uchwały, radni otrzymają wyrównanie diet za poprzednie miesiące, licząc od 1 sierpnia.

Wykreślono niekorzystne zapisy

Radni mieli głosować uchwałę w sprawie podwyżek diet już w listopadzie, ale wycofali projekt do pracy w Komisji Budżetowej. Przewodniczący Wojciech Nowosiński poinformował wtedy, „że pojawiły się okoliczności w trakcie analizy treści uchwały, które na roboczo na sesji nie będą mogły być rozstrzygnięte”. Radny Adam Piątkowski doprecyzował, że pojawiają się różne zdania, co do potrąceń przy dietach radnych.

Projekt z listopada zakładał, że radny m.in. będzie miał obniżoną dietę o 10 proc. za każdą nieobecność na komisji, której jest członkiem oraz o 25 proc. za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy.

– Dieta nie przysługuje, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym radny nie brał udziału w żadnym posiedzeniu sesji oraz komisji, z wyłączeniem usprawiedliwionej nieobecności – czytamy dalej.

W przypadku, gdyby sesja bądź komisja nie odbyła się z powodu zbyt małej liczby radnych, listopadowy projekt zakładał obniżenie diet nieobecnych radnych.

W projekcie uchwały przygotowanym na grudniową sesję, nie ma już potrąceń diet w związku z nieobecnościami radnych na komisjach. Wykreślono również punkt dotyczący niewypłacenia całej diety w przypadku, jeśli radny w danym miesiącu opuścił wszystkie komisje oraz sesje. W ten sposób nieobecności radnych podczas komisji, nie będą uszczuplać ich diet.

Czytaj także: