W środę sesja. Wójt dostanie absolutorium?

Jutro, 24 czerwca odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Jabłonna. Podczas czerwcowego posiedzenia radni podejmą decyzją na temat udzielenia bądź nie absolutorium wójtowi. Początek obrad zaplanowano na godz. 10.00 w Domu Ogrodnika.

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jabłonna za rok 2014.
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego przez skarbnika gminy;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu
z wykonania budżetu;
3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniu finansowym;
4) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu;
5) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2014;
6) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
7) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku, o którym mowa w pkt. 6;
8) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium – podjęcie uchwały,
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022,
2) zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2015,
3) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu,
4) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania
i wykupu,
5) przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”,
6) zmiany uchwały Nr XXIV/237/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych terenów,
7) zmiany nazwy drogi we wsi i gminie Jabłonna,
8) nadania nazwy rondu drogowemu położonemu na granicy wsi Chotomów i Jabłonna
w gm. Jabłonna,
9) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki położonej we wsi Chotomów, gmina Jabłonna,
10) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki położonej we wsi Chotomów, gminie Jabłonna,
11) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki położonej we wsi Chotomów, gminie Jabłonna,
12) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jabłonna opracowanego w ramach projektu „Zielona Jabłonna” w ramach IX osi priorytetu – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 20013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” – działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (tekst Planu zostanie przesłany w wersji elektronicznej),
13) stanowiska Rady Gminy Jabłonna odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy (1),
14) stanowiska Rady Gminy Jabłonna odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy (2),
15) stanowiska Rady Gminy Jabłonna odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy (3),
6. Sprawozdania i informacje:
1) wójta gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) przewodniczącego rady:
• o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ i TUTAJ.