W środę ostatnia sesja Rady Gminy przed urlopami

W środę, 29 czerwca odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy. Będzie to ostatnie posiedzenie radnych przed przerwą wakacyjną, która zakończy się w drugiej połowie sierpnia. Środowe obrady w Domu Ogrodnika w Jabłonnie rozpoczną się o godz. 10.00. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem sesji.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jabłonna za rok 2015.
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu,
2) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022,
4) sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 9-Skierdy, przy ul. Puszczyka,
5) sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów, przy ul. Partyzantów i Ogrodowej,
6) nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1-Jabłonna, w rejonie ul. Dębowej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 541/3 i 541/11 z obrębu 9-Skierdy,
7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Skierdy w gminie Jabłonna,
8) podjęcia współdziałania Gminy Jabłonna na rzecz realizacji projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”
9) określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
10) przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jabłonna na lata 2016-2017,
11) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Mennicy Polskiej S.A. w Gminie Jabłonna,
12) wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie,
13) zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie,
14) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie,
15) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie skrzyżowania ulic Zegrzyńskiej i Akademijnej w wsi Jabłonna
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady:
– o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.