Urzędnicy zadbali o wykonawcę. Nie naliczono kar umownych za przedszkole

– Umowa przewidywała możliwość naliczenia kar umownych. Na wykonawcę nie zostały nałożone kary umowne, ze względu na podpisanie z wykonawcą aneksu wyznaczającego nowy termin umowny – informuje Urząd Gminy. Według umowy podstawowej rozbudowa przedszkola w Jabłonnie miała zakończyć się w listopadzie 2016 r., jednak wykonawca miał kilkumiesięczny poślizg. Czy wójt Jarosław Chodorski rezygnując z nałożenia kar umownych naraził się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

9 czerwca 2016 r. wójt Chodorski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym HOLDER-BUD z Warszawy na rozbudowę Przedszkola Gminnego w Jabłonnie. Zgodnie z jej zapisami firma była zobowiązana do zakończenia prac do 30 listopada 2016 r. W zamian miała zarobić 2.642.554,85 zł.

W umowie podstawowej widnieją zapisy dotyczące kar umownych. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy  firma zobowiązała się zapłacić Urzędowi Gminy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto od całego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, tj. 13.212,77 zł. Ponadto w przypadku odstąpienia od umowy przez Urząd Gminy lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, firma była zobowiązania zapłacić urzędowi karę umowną w wysokości 20% wartości brutto od całego zamówienia, tj. 528.510,96 zł.

– W przypadku opóźnienia dłuższego niż 14 dni w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do ustaleń harmonogramu rzeczowo-finansowego, zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy – czytamy w umowie.

Mimo że firma miała ogromny poślizg i nie wyrobiła się z przebudową do 30 listopada 2016 r., wójt Chodorski zrezygnował z naliczenia kar umownych. 30 grudnia 2016 r. zawarł aneks, w którym wydłużył wykonawcy termin zakończenia rozbudowy przedszkola do 31 marca 2017 r. Nowe ustalenia obowiązywały z datą wsteczną od 1 grudnia 2016 r.

Urząd Gminy rezygnację z naliczenia kar umownych argumentował tym, że w trakcie trwania robót, okazało się, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawiera szereg istotnych błędów, co groziło wadliwym wykonaniem rozbudowy. Ponadto gmina poinformowała, że ze względu na pozyskanie opinii i rozwiązań zamiennych, uniemożliwiła wykonawcy realizację robót zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, co skutkowało niemożliwością wykonania robót w terminie umownym.

Przypomnijmy, że początkowo inwestycja miała kosztować 1.500.000 zł. Jednak, aby została zakończona jeszcze w 2016 r., radni wyrazili – w pierwszej połowie poprzedniego roku – zgodę na dołożenie dodatkowych środków finansowych, tj. 1.000.000 zł.

Odstąpienie przez zamawiającego od naliczenia kar umownych może być w niektórych sytuacjach uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dlatego też jednostka zamawiająca nie powinna pochopnie odstępować od ich naliczenia.

Jabłonna Dla Mieszkańców