Po świętach sesja Rady Gminy

W najbliższą środę – tuż po Świętach Bożego Narodzenia – w Domu Ogrodnika odbędzie się sesja Rady Gminy Jabłonna. Podczas głosowania zapadną decyzje, jakie inwestycje będą realizowane w Jabłonnie i pozostałych wsiach w 2018 roku. Początek obrad o godz. 10.00.

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2018,
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie budżetu,
c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych i Komisji Budżetowej oraz uzasadnień Wójta dotyczących odczytanych wniosków,
d) głosowanie nad przedstawionymi wnioskami,
e) podjęcie uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2018-2040.
a) przedstawienie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia WPF na lata 2018-2040,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie WPF na lata 2018- 2040,
c) odczytanie wniosku Komisji Budżetowej dotyczącej WPF,
d) podjęcie uchwały
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.*

7. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 ;*
2) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2040;
3) przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2009-2016”;
4) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”;
5) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032”;
6) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2018.
7) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Jabłonna – GOPS;
8) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna,
9) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów,
10) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej,
11) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów,

Jednocześnie zgodnie z wnioskami przegłosowanymi podczas XLV sesji w dniu 22.11.2017r., w przesłanym w dniu 12.12.2017r. porządku obrad XLVIII sesji Rady Gminy, przewodniczący rady wprowadził zmiany obejmujące:

jako pkt. 3. Dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Jabłonna o pracy w okresie między sesjami przekazanymi na XLV Sesję Rady Gminy w dniu 22.11.2017.

jako pkt. 4. Odpowiedź na wnioski zarejestrowane w rejestrze wniosków.

Tym samym pozostałe punkty zmienią kolejność automatycznie.

PROJEKTY UCHWAŁ

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2017-2020

Uchwała (Program Ochrony Środowiska)

Uchwała Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Raport z realizacji POS dla Gminy Jabłonna na lata 2009-2016 (2015-2016)

Uchwała (raport Program Ochrony Środowiska)