Rada Szkoły odpowiada wójtowi Chodorskiemu

Kilka dni temu wójt Jarosław Chodorski podjął kontrowersyjną decyzję o zakończeniu Akcji Zima w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Swoje racje przedstawił w specjalnym oświadczeniu. Rada Szkoły odpowiedziała wójtowi, zarzucając mu m.in. podawanie nieprawdziwych informacji i narażenie na stres najmłodszych dzieci. Rada Szkoły również powiadomiła o całej sytuacji Wojewodę Mazowieckiego i Rzecznika Praw Dziecka.

W ostatnią środę wójt Jarosław Chodorski opublikował oświadczenie na temat zakończenia zajęć w ramach Akcji Zima w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Z jego treścią można zapoznać się poniżej.

W związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi Akcji Zima organizowanej przez Urząd Gminy w Jabłonnie pragnę wyjaśnić kilka istotnych kwestii.
Dotychczas Akcja Zima organizowana była w Domu Kultury w Jabłonnie i podległych filiach. Od 2 lat akcja realizowana jest w placówkach oświatowych, to jest w Szkołach Podstawowych w Chotomowie i w Jabłonnie oraz w Gimanzjum w Chotomowie. Decyzja o organizowaniu akcji w wymienionych placówkach wynikała z możliwości logistycznych szkół przy pełnym wykorzystaniu personelu nauczycielskiego i dostępu do infrastruktury w postaci boisk, placu zabaw dla dzieci, sal gimnastycznych, etc.

Niestety akcja zima nie została w pełni zrealizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Jabłonnie, nad czym szczerze ubolewam. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbyła się w poniedziałek 8 lutego, Radny Pan Arkadiusz Syguła zdecydowanie wskazał na problem braku umów dla nauczycieli, czym zająłem się niezwłocznie. Faktycznie, ze strony urzędu gminy doszło do ewidentnego zaniedbania poprzez nieprzygotowanie na czas umów dla nauczycieli mających pełnić dyżur w szkole podczas Akcji Zima. Wobec pracowników odpowiedzialnych za uchybienia w realizacji tych zadań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane w kodeksie pracy. Oprócz tego przeprowadziłem również rozmowę, mającą na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności powstałych zaniedbań. Niezależnie jednak od tego, biorę na siebie pełną odpowiedzialność za dalszy rozwój wypadków i niefortunne zakończenie tegorocznych ferii w jabłonowskiej placówce.

Pozwolę sobie jednakże nadmienić, że w Szkole Podstawowej w Jabłonnie do wspomnianej akcji wstępnie zgłoszonych zostało ok. 130 dzieci. Z tym wiązało się zapewnienie dla nich opieki w liczbie 10 nauczycieli + dwóch koordynatorów dla 20-osobowych grup. W efekcie okazało się, że do Akcji Zima ostatecznie zgłosiło się 30 – 45 uczniów (w zależności od dni). Dostosowując się zatem do faktycznych danych dzieci korzystających z akcji podjąłem decyzję o zmniejszeniu liczby nauczycieli niezbędnych do zapewnienia opieki w drugim tygodniu akcji. W tej sytuacji podjąłem decyzję o podziękowaniu 4 nauczycielom spośród dyżurującego grona pedagogów albowiem uznałem, że obecność jednego nauczyciela opiekującego się grupą trojga dzieci jest ekonomicznie nieuzasadniona. Zaznaczyć pragnę, że w pierwszym tygodniu, mimo zmniejszonej 3 – krotnie w stosunku do pierwotnych założeń liczby dzieci zgłoszonych do akcji, wszyscy nauczyciele otrzymali umowy za pierwszy tydzień pracy. Dopiero faktyczna weryfikacja zasadności zatrudnienia tych nauczycieli w stosunku do potrzeb, skłoniła mnie do rezygnacji z umów w odniesieniu do kilku nauczycieli w drugim tygodniu trwania akcji.

We wtorek 9 lutego , żaden z nauczycieli – i to należy podkreślić – nie stawił się na dyżur w celu zapewnienia opieki dzieciom na terenie szkoły – w związku z powyższym zdecydowałem się przenieść akcję do Domu Ogrodnika. Przygotowane z opóźnieniem umowy za pierwszy tydzień akcji obejmujące wynagrodzenie za czas dyżuru pełnionego przez wszystkich nauczycieli podczas ferii, nie zostały przez nich podpisane. Umowy te ostatecznie zostały podpisane w środę. Od środy już w Domu Ogrodnika inny zespół opiekuje się tymi dziećmi.

Stanowisko nauczycieli jest dla mnie tym bardziej niezrozumiałe, że moja decyzja o zredukowaniu etatów była skutkiem otrzymanej z opóźnieniem od koordynatorów informacji o faktycznej frekwencji dzieci biorących udział w akcji. Tu wskazuję – również jako rodzic – że nikt nie zwrócił uwagi na dość istotny problem. Bycie nauczycielem jest misją społeczną przez co rozumiem dbałość o dobro dziecka i interesu publicznego. Ponadto nie pozostawia się swoich podopiecznych bez należytego nadzoru, nie przychodząc na wyznaczony dyżur do pracy i nie powiadamiając o tym fakcie organizatora akcji. Może nie wszystkie działania, które podjąłem były należycie zrealizowane ale zapewniam, że kierowałem się wyłącznym interesem Naszych dzieci. Żałuje iż troska o bezpieczeństwo dzieci zastąpiona została dyskusją na temat etatów dla nauczycieli oczekujących wynagrodzenia mimo, że nie było potrzeby ich zatrudnienia.

Pragnę Państwa poinformować, że Akcja Zima realizowana w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chotomowie oraz w Domach Kultury odbywa się bez zakłóceń.

Niezależnie od błędów popełnionych przez urząd i tych, których sam nie uniknąłem – pragnę przeprosić Państwa za zaistniałe utrudnienia. Na przyszłość dołożę wszelkich starań, żeby sytuacja taka nie miała miejsca.

Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie wystosowała pismo do wójta Chodorskiego. Rodzice nie zgadzają się z treścią oświadczenia J. Chodorskiego i proszą o sprostowanie nieprawdziwych informacji, które pojawiły się na stronie Urzędu Gminy.

W odpowiedzi na Pana oświadczenie w sprawie przedterminowego zakończenia Akcji Zima 2016 w naszej Szkole pragniemy wyrazić swoje zdanie i zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

1/ Wójt jako Zleceniodawca świadczący usługi na terenie placówki oświatowej zobowiązany był przestrzegać Statutu Szkoły, gdzie dobro dziecka jest wartością nadrzędną. Przykro nam, że musimy Panu przypominać o poszanowaniu godności dziecka, o poczuciu bezpieczeństwa i prawie do swobodnego wyboru miejsca spędzania ferii zimowych. Brak zrozumienia potrzeb dzieci przez Pana Wójta i jego pracowników jest dla nas nie do zaakceptowania. Stawianie rodziców w sytuacji bez wyjścia jest po prostu brakiem odpowiedzialności i wyobraźni. Wyżej wspomniane prawa powinny być przestrzegane w Gminie Jabłonna. Obliguje Państwa do tego zarówno Konwencja o Prawach Dziecka jak i Konstytucja RP.

Pana nieprzemyślana i beztroska decyzja naraziła na spory stres najmłodsze dzieci i ich rodziców. Nagła zmiana miejsca odbywania się zajęć i nowi, obcy opiekunowie pogłębiły negatywne emocje. Uważamy, że jest to niewspółmierne do oszczędności finansowych w wysokości około 2.000 PLN, bo tyle zaoszczędził Pan na skróceniu ferii.

2/ Nie wyrażamy zgody na zamieszczanie nieprawdziwych informacji o naszej placówce na stronie Urzędu Gminy Jabłonna. Frekwencja w naszej Szkole była najwyższa ze wszystkich placówek. Prosimy o umieszczenie stosownego sprostowania.

3/ Prosimy o obiektywną ocenę sytuacji nauczycieli biorących udział w Akcji Zima 2016. Panie przez ponad tydzień nie mogły doprosić się o umowy. Ani Pan jako Zleceniodawca, ani żaden z Pana pracowników nie zainteresował się ilością dzieci faktycznie uczęszczających na zajęcia, przedstawieniem zakresu obowiązków koordynatorowi, czy też podpisaniem umów przed rozpoczęciem ferii lub w ich pierwszym dniu. Wielce niestosownym jest obwinianie koordynatorów o niedopełnienie obowiązków, bo nikt im zakresu obowiązków nie przedstawił.

Dnia 9 lutego dzieci od rana były pod opieką innych nauczycieli, ani na chwilę nie były pozostawione bez właściwej opieki.

Wyraźnie zwracamy uwagę, że zachowanie nauczycieli zostało wymuszone przez niepoważne ich traktowanie przez Zleceniodawcę.

Podsumowując, dbając o poszanowanie podstawowych praw naszych uczniów i nauczycieli zmuszeni jesteśmy powiadomić o zaistniałej sytuacji Rzecznika Praw Dziecka i Wojewodę Mazowieckiego.

Rada Szkoły wystosowała pismo do Wojewody Mazowieckiego.

Działając w imieniu Rady Szkoły im. AK w Jabłonnie składamy informację o niewłaściwym postępowaniu Wójta gm. Jabłonna p. Jarosława Chodorskiego w stosunku do dzieci i nauczycieli z naszej szkoły.

Podczas ferii zimowych organizowanych przez Urząd Gminy doszło do wielu nieprawidłowości:
1/ Nauczyciele nie mieli podpisanych umów. Codziennie upominali się o umowy w Urzędzie Gminy. Umowy zostały dostarczone przez Urząd dopiero dnia 10 lutego po tym, jak nauczyciele po powiadomieniu koordynatora nie przystąpili do pracy. Pragniemy tu wskazać, że dzieci były w tym czasie pod właściwą opieką zapewnioną przez innych nauczyciel z naszej szkoły.
2/ Pan Wójt z dnia na dzień podjął decyzję o wcześniejszym zakończeniu akcji zima w naszej placówce oświatowej, narażając na stres najmłodsze dzieci oraz ich rodziców. Dzieciom zaproponowano uczęszczanie na ferie do Gminnego Centrum Kultury i Sportu, do miejsca dla części dzieci nieznanego.
3/ Wcześniejsze zakończenie ferii jest niewywiązaniem się z obietnic wobec nauczycieli, którzy mieli pracować przez dwa tygodnie.

Jesteśmy głęboko zaniepokojone takim potraktowaniem zarówno dzieci jak i nauczycieli.

Ponadto o działaniach wójta Chodorskiego powiadomiono Rzecznika Praw Dziecka.

Działając w imieniu rodziców dzieci z naszej szkoły pragniemy złożyć zawiadomienie o niewłaściwym potraktowaniu uczniów przez Wójta Gminy Jabłonna p. Jarosława Chodorskiego. Pan Wójt będąc organizatorem ferii zimowych w naszej placówce z dnia na dzień zakończył akcję zima, pozostawiając dzieci i rodziców w bardzo niekomfortowej sytuacji. Dzieciom zaproponowano kontynuację ferii w pobliskim domu kultury, jednak dla dzieci był to ogromny stres, ze względu na nowy, dla większości nieznany budynek, obcych opiekunów i brak obiadów.

Dobro dzieci nie było w ogóle brane pod uwagę. Urzędnicy siedząc za swoimi biurkami nie zastanawiają się, ile stresu rodzi ich łatwo podjęta decyzja. W załączeniu przedstawiamy zestawieniu ilości dzieci uczestniczących w feriach, z podziałem wiekowym.

Brak umiejętności dialogu ze strony urzędu odnił się bardzo negatywie na społeczności naszej szkoły. Niestety nie udało nam się zapobiec złemu potraktowaniu dzieci, nad czym ubolewamy. W związku z zaistniałą sytuacją będziemy bardziej przyglądać się działaniom pracowników Urzędu Gminy Jabłonna, którzy odpowiedzialni będą za organizację zajęć dla naszych uczniów.

Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o pouczenie Pana Wójta, że prawo dziecka, każdego dziecka w naszej gminie powinno być przestrzeganie, a wójt powinien dbać o poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszych dzieci.