Przed nami kolejna sesja Rady Gminy

Już w środę, 30 września odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Jabłonna. Najpierw radni udadzą się na część wyjazdową po terenie Jabłonny, natomiast o godz. 13.00 rozpoczną obrady w Domu Ogrodnika. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
– Część wyjazdowa: tereny wsi Jabłonna, od godz. 10.10 do 13.00 Ponadto od 14.00 do 14.30 przerwa obiadowa.
• Część merytoryczna w Domu Ogrodnika od godz. 13.00:
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja wójta na temat skanalizowania i zwodociągowania gminy Jabłonna (Jabłonna i Chotomów).
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015 -2022,
3) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu,
4) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna,
5) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna,
6) wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
7) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie,
8) sprzedaży nieruchomości położonej w Jabłonnie przy ul. Miłej,
9) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów gminie Jabłonna,
10) sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3 – Chotomów,
11) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki położonej w obrębie 3 – Chotomów,
12) zamiany nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej,
13) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Jabłonna w rejonie ulicy Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew,
14) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna,
15) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Kisielewskiego we wsi Jabłonna,
16) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów,
17) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej i cmentarza we wsi Jabłonna,
18) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I,
19) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy,
20) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy,

6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami, w tym: informacja na temat planu budowy Gimnazjum w Chotomowie,
2) Przewodniczącego Rady:
– o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał można obejrzeć TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców