Program „Maluch 2016” – 151 mln zł na opiekę nad dziećmi

Dofinansowanie na działalność żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych dla dzieci do trzeciego roku życia można uzyskać w ramach programu „Maluch 2016”. Wnioski składać mogą gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także uczelnie. W tym roku na realizację programu przeznaczono 151 mln złotych.

Tegoroczny program będzie realizowany w trzech modułach:
– pierwszy jest skierowany do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi,
– środki z drugiego zostaną przeznaczone na utrzymanie już istniejących placówek, także tych prywatnych,
– trzeci moduł skierowany jest do uczelni – środki z tej części zostaną przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki.

Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem „Oferta na konkurs MALUCH 2016” lub złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Czerniakowska 44), a także elektronicznie na adres: wps@mazowieckie.pl.(w temacie należy wpisać: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 1 (2 lub 3)  – nazwa gminy – skrócona nazwa podmiotu lub uczelni”). Termin składania ofert w 1. i 3. module upływa 1 lutego 2016 r., w 2. module – 12 stycznia 2016 r.

Program „Maluch” jest elementem polityki prorodzinnej rządu. Ma wspierać rodzinę w opiece nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie jest przeznaczane na nowe miejsca opieki,  funkcjonowanie istniejących placówek oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności. Inicjatywa pozwala rodzicom i opiekunom na podjęcie aktywności zawodowej.

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego