Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Czy kierowcy zastanawiają się nad skutkami popełnienia wykroczenia? Chyba nie do końca! Zazwyczaj obawiają się w takim przypadku patrolu policyjnego i ewentualnej grzywny w postaci mandatu karnego. Jednak interwencja może skończyć się również zatrzymaniem prawa jazdy. Kiedy i za co policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Przepisy jasno określają obligatoryjne i fakultatywne przypadki zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. W art. 135 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” zostały wymienione przypadki, kiedy policjant ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy, m.in. kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu bądź środków działających podobnie do alkoholu, przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym czy przewożenie nadmiernej ilości pasażerów.

Cytowany przepis dopuszcza też zatrzymanie przez policjanta prawa jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymanie dokumentu uzasadnione jest koniecznością wykonania przyszłego orzeczenia o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów oraz wyeliminowania z ruchu drogowego tych kierowców, którzy swoim zachowaniem zagrażają jego bezpieczeństwu. Pokwitowanie wydane za zatrzymany dokument uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni. Policja przekazuje prawo jazdy, nie później niż w ciągu 7 dni, zgodnie z właściwością do sądu lub prokuratury.

Najczęstsze wykroczenia, za które policjanci zatrzymują prawo jazdy to:

· nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu,

· omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

· wjazd na skrzyżowanie podczas nadawania czerwonego sygnału świetlnego,

· spowodowanie kolizji drogowej.

Wyżej wymienione wykroczenia mogą stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjant odstępuje wówczas od postępowania mandatowego i po zatrzymaniu prawa jazdy, przekazuje je wraz z całością materiałów do sądu właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Sąd podejmuje decyzję, czy uprawnienia do kierowania pojazdami należy zatrzymać i na jaki okres. Decyduje również o wymiarze kary za dane wykroczenie.

Wydanie orzeczenia przez sąd lub prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy i w konsekwencji orzeczenie sądowego zakazu kierowania pojazdami, zazwyczaj ma niebagatelny wpływ na dalsze życie kierowcy. Zatrzymanie prawa jazdy osobie, która zawodowo zajmuje się kierowaniem pojazdami, może doprowadzić do utraty przez nią pracy.

Źródło: KPP Legionowo