Podwyżki diet radnych i sołtysów. Nowe wynagrodzenie wójta

Zamiast 1422,59 zł radny gm. Jabłonna będzie otrzymywał 2577 zł miesięcznie. Mowa o zwykłym radnym, czyli o takim, który nie będzie miał dodatków za funkcje w radzie i komisjach. Dieta przewodniczącego Rady Gminy wzrośnie do 3221 zł, zaś wiceprzewodniczący łączący mandaty radnego i sołtysa zarobi 4006 zł miesięcznie. W górę pójdą również diety sołtysów i wynagrodzenie wójta.

Do jabłonowskich radnych trafiły projekty uchwał w sprawach: ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych Rady Gminy Jabłonna, ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów na terenie gminy Jabłonna oraz wynagrodzenia wójta gm. Jabłonna. Radni będą je procedować na poniedziałkowej sesji (29 listopada).

Ile wzrosną diety radnych?

Do tej pory podstawą do wyliczenia diety radnego była 1,5-krotność kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa wynosi 1789,42 zł, natomiast w gminie liczącej od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców radni mają możliwość pobierania co najwyżej 75 proc. maksymalnej wysokości diety.

W obecnie obowiązującej uchwale obowiązuje następująca wysokość diet radnych naliczaną procentowo od maksymalnej wysokości diety:

 • przewodniczący rady: 1610,48 zł (60 proc.)
 • wiceprzewodniczący rady: 1476,27 zł (55 proc.)
 • przewodniczący komisji: 1476,27 zł (55 proc.)
 • członek komisji: 1422,59 zł (53 proc.)
 • radny niezasiadający w żadnej komisji: 1073,66 zł (40 proc.)

Według nowych przepisów podstawą do wyliczenia diety radnego jest 2,4-krotność kwoty bazowej. W gminie liczącej od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców najwyższa dieta może wynosić 75 proc. maksymalnej wysokości diety (w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców – 100 proc.).

Nowe miesięczne diety radnych:

 • przewodniczący rady: 3221 zł (75 proc.)
 • wiceprzewodniczący rady: 3006 zł (70 proc.)
 • przewodniczący komisji: 2791,50 zł (65 proc.)
 • wiceprzewodniczący komisji: 2791,50 zł (65 proc.)
 • członek komisji: 2577 zł (60 proc.)
 • radny niezasiadający w żadnej komisji: 2147 zł (50 proc.)

Uchwała nie zakazuje radnemu pobierania jednocześnie diet radnego i sołtysa. W takiej sytuacji będzie Radomir Czauderna, będący wiceprzewodniczącym rady i sołtysem Dąbrowy Chotomowskiej. Miesięcznie będzie inkasował 4006 zł.

– Rada Gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Obecna uchwała ma na celu uregulowanie wysokości wypłacanych diet dla radnych Rady Gminy Jabłonna – czytamy w uzasadnieniu do przygotowanej uchwały.

W przypadku przegłosowania uchwały przez radnych, wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku. To oznacza, że radni będą mieli wyrównane diety za sierpień, wrzesień, październik i listopad.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

Ile wzrosną diety sołtysów?

Do tej pory sołtysi otrzymywali 450 zł miesięcznej diety. W przypadku przegłosowania uchwały przez radnych, ta kwota zwiększy się do 1000 zł.

– Pełnienie funkcji sołtysa, działającego bezpośrednio w terenie, związane jest z ponoszeniem kosztów. Zalicza się do nich m.in. udział w sesjach rady gminy, posiedzeniach komisji rady, spotkaniach z wójtem, zebraniach wiejskich itp. Dieta stanowi formę rekompensaty i zwrot wydatków, jakie sołtys ponosi w związku z wykonywaniem czynności w ramach sprawowanej funkcji, które to czynności szczegółowo wymienione są w statucie sołectwa – napisano w projekcie uchwały.

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 listopada 2021 roku.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

Ile wzrośnie wynagrodzenie wójta?

Na sesję przygotowano również projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta gm. Jabłonna. Obecnie nie wiadomo jednak, ile będzie zarabiał wójt, ponieważ w uchwale pozostawiono puste miejsca, zamiast proponowanych kwot. Propozycje zostaną oficjalnie przedstawione prawdopodobnie podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy.

Przypomnijmy, że po podwyżce w 2018 roku wójt gm. Jabłonna zarabia miesięcznie 9960 zł (4800 zł wynagrodzenie zasadnicze, 2100 zł dodatek funkcyjny, 2760 zł dodatek specjalny). Może również liczyć na dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe i tzw. trzynastkę.

Według nowych przepisów, w przypadku przegłosowania przez radnych maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (10430 zł), dodatku funkcyjnego (3450 zł) i dodatku specjalnego (4164 (4164 zł), wójt będzie zarabiał miesięcznie 18 044 zł. Dodatkowo będzie mógł również liczyć na dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe i tzw. trzynastkę.

Zgodnie z projektem, uchwała ma wejść w życie z dniem podjęcia oraz wyrównaniem zarobków wójta od 1 sierpnia 2021 roku.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna