Przed nami XXXII sesja Rady Gminy

W środę, 22 lutego o godz. 10.00 w Domu Ogrodnika odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy. Podczas posiedzenia radni przedstawią stanowisko w sprawie ewentualnego włączenia naszej gminy do Warszawy. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek obrad XXXII sesji RG:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia stanowiska Rady Gminy Jabłonna dotyczącego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk sejmowy 1259;
2) wyrażenia zgody na udział Gminy Jabłonna w międzynarodowym projekcie pn. „European Youth Evolving Society” realizowanego w ramach Programu „Europa dla Obywateli” 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1 Partnerstwo miast;
3) zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku;
4) określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Jabłonna;
5) określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów;
6) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
7) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
8) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna;
9) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chotomów gminie Jabłonna;
10) wyrażenia opinii, dotyczącej podjęcia przez Wójta czynności zmierzających do nieodpłatnego nabycia części nieruchomości w obrębie 9-Skierdy, w rejonie ul. Pawiej;
11) nabycia nieruchomości położonej w obrębie 4-Dąbrowa Chotomowska, u zbiegu ul. Kolejowej i ul. Lipowej;
12) opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Trzciany, gmina Jabłonna;
13) przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017 – 2023;/ załącznik do uchwały zostanie przesłany w formie elektronicznej, będzie również dostępny na stronie internetowej Urzędu/
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ, natomiast Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023 TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców