Nadleśniczy Stefan Traczyk: nadrzędnym celem, który przyświeca leśnikom, jest praca nad zachowaniem ciągłości trwania lasu

Mapa zaplanowanej wycinki lasów, którą stworzyła inicjatywa „Lasy i Obywatele”, wywołała wiele emocji w całej Polsce. Podobnie było w gm. Jabłonna. – Planowane cięcia lasów w Chotomowie. Czyli możemy pożeganć się z lasem, bo leśniczy chce więcej kasy dla swojej partii i będzie rżnął do gołego piachu – podsycał atmosferę Konwent Aktywistów z gm. Jabłonna. – Łączenie służby leśnej dla zachowania zasobów leśnych z czerpaniem prywatnych korzyści politycznych czy ekonomicznych jest nieprawdziwe i bardzo krzywdzące – komentuje nadleśniczy z Jabłonny Stefan Traczyk. Nadleśnictwo Jabłonna postanowiło również w szczegółowy sposób wyjaśnić wątpliwości, co do Planu Urządzenia Lasu na terenie Powiatu Legionowskiego na lata 2019-2028.

W ostatnim czasie wśród mieszkańców gm. Jabłonna wiele emocji wywołała mapa, z której można dowiedzieć się, które fragmenty lasów w najbliższym czasie zostaną wycięte. Powstała ona dzięki aktywistom – Marcie Jagusztyn oraz Grzegorzowi Jakackiemu, którzy przełożyli na nią informacje z Banku Danych o Lasach upublicznione w styczniu 2021 roku. Po spojrzeniu na mapę okazuje się, że w przyszłości możemy spodziewać się m.in. w Lasach Chotomowskich. Pełna mapa dostępna jest TUTAJ.

– Planowane cięcia lasów w Chotomowie. Czyli możemy pożeganć się z lasem, bo leśniczy chce więcej kasy dla swojej partii i będzie rżnął do gołego piachu. Ktoś wie czemu pozbywamy się 30% drzew? Bo jakoś my nie widzimy powodu – poinformowali aktywiści z grupy Konwent Aktywistów z gm. Jabłonna, w ostatnich latach kojarzeni z różnymi kontrowersyjnymi działaniami.

Źródło: Konwent Aktywistów/Facebook

Stanowisko Nadleśnictwa Jabłonna

Nasza redakcja poprosiła o komentarz Nadleśnictwo Jabłonna. Nadleśniczy Stefan Traczyk odniósł się do mapy stworzonej przez „Lasy i Obywatele” oraz skomentował słowa Konwentu Aktywistów. Poniżej publikujemy pełne stanowisko.

Odpowiadając na wiadomość elektroniczną z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zadań gospodarczych przewidzianych do realizacji w lasach Skarbu Państwa stanowiących zasób nieruchomości Nadleśnictwa Jabłonna zgodnie z zapisami obowiązującego na lata 2019 – 2028 Planu Urządzenia Lasu na terenie Powiatu Legionowskiego Nadleśnictwo Jabłonna, jako jednostka odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi zabiegami informuje, jak niżej.

Rozumiejąc obawy oraz niepokój jaki wywołują prezentowane przez portal Lasy i Obywatele informacje udostępnione w postaci mapy z zaznaczonymi na czerwono fragmentami lasów pragniemy zapewnić, że w rzeczywistości obszar, na którym już zostały zrealizowane i w kolejnych latach obowiązywania Planu Urządzenia Lasu będą wykonywane zabiegi związane z wprowadzeniem nowego pokolenia drzew dotyczy o wiele mniejszego zakresu powierzchni. Nadleśnictwo Jabłonna prowadzi działalność na podstawie zapisów zatwierdzonego przez Ministerstwo Klimatu Planu Urządzenia Lasu i zgodnie z charakterystyką lasów dotyczącą wieku, stanu sanitarnego, składu gatunkowego realizuje standardowe i skrupulatnie planowane działania zmierzające do wymiany pokoleń drzew. Taka wymiana pokoleń wiąże się z usunięciem starego drzewostanu i odnowienie powierzchni w ciągu najbliższych 5 lat. Najczęściej prace związane z sadzeniem nowego lasu czyli zakładaniem upraw leśnych Nadleśnictwo Jabłonna ze względów wynikających z ochrony lasu realizuje do 2 lat po wykonaniu cięć.

Zamieszczona na portalu Lasy i Obywatele mapa prezentuje dane w ujęciu bardzo uproszczonym, które bez bardziej wnikliwej analizy może mieć znaczący wpływ na prawidłowy odbiór informacji dotyczących planowanych i realizowanych cięć odnowieniowych. Zobrazowanie to bierze pod uwagę (oznacza na czerwono) powierzchnię całych pododdziałów leśnych, a nie stanowiących pewną ich część działek, które podlegają cięciom odnowieniowym (także nie na całej swojej powierzchni). Na upublicznionej mapie interaktywnej zaznaczono całe pododdziały leśne, w obrębie których jedynie pewne fragmenty lasu będą podlegały planowanym zabiegom hodowlanym w czasie 8 najbliższych lat (2021-2028). Na przedmiotowym zobrazowaniu zaznaczono również te fragmenty drzewostanów, na których w latach 2019-2020 zakończono już proces odnowienia lasu poprzez założenie uprawy leśnej – posadzenie sadzonek drzew leśnych, gdzie aktualnie trwa pielęgnowanie młodego pokolenia lasu. Zatem zaakcentowane na analizowanej mapie dane dotyczą dziesięcioletniego okresu obowiązywania Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Jabłonna na lata 2019-2028 zarówno zrealizowane, jak i planowane w najbliższych latach. Prezentowane w ten sposób dane celowo poważnie zniekształcają rzeczywistość i wpływają niekorzystnie na emocje towarzyszące odbiorowi informacji.

Dla przykładu – stanowiący część dużego kompleksu leśnego Lasy Chotomowskie pododdział leśny 300 -a, którego zaznaczona na mapie powierzchnia wynosi 4,87 ha zgodnie z zapisami Planu Urządzania Lasu w latach 2019 – 2028 będzie podlegał cięciom odnowieniowym wyłącznie na powierzchni 0,90 ha, czyli 18% oznaczonej na mapie powierzchni. I tak jest w przypadku każdego z oznaczonych na przedmiotowej mapie pododdziałów. Na żyźniejszych siedliskach, gdzie dominuje złożony sposób prowadzenia cięć odnowieniowych prezentowane w taki sposób dane jeszcze bardziej manipulują rzeczywistość i wpływają niekorzystnie na emocje odbiorców. Dla przykładu – zaznaczony na czerwono cały pododdział o powierzchni 23,38 ha odnawiany będzie cięciami złożonymi na powierzchni wynoszącej 2,27 ha co stanowi jedynie ok. 10% powierzchni całego pododdziału. Ponadto rozpatrując każdy ze wskazanych na mapie przypadków należy mieć na uwadze, że niemal każda podana powierzchnia w rzeczywistości redukowana jest również dodatkowo o pozostawiane kępy starodrzewu czy ekoton. Nadleśnictwo Jabłonna zapewnia, że realizowane prace wykonywane będą wyłącznie w celu zainicjowania procesu wymiany pokoleń drzewostanu z uwzględnieniem takich aspektów przyrodniczych jak żyzność siedliska leśnego oraz skład gatunkowy oraz stan zdrowotny lasu. W dalszej kolejności po usunięciu drzewostanu, w okresie do 5 lat od jego wycięcia, najczęściej już w po 2 latach zostanie posadzone w ich miejsce nowe pokolenie lasu – najlepszej jakości sadzonki drzew i krzewów leśnych, które wyhodowane zostaną w Nadleśnictwie Jabłonna w Leśnictwie Szkółkarskim Skierdy lub z odnowione wykorzystaniem sił natury wspomagając jedynie naturalny proces wysiewu nasion przez drzewa. Obszar ten w dalszym ciągu pozostanie powierzchnią leśną lecz rozpoczął się dla niego kolejny etap rozwoju w bardzo długim cyklu życia zagospodarowanego ekosystemu leśnego. W żyźniejszych fragmentach odnowienie lasu odbywać się będzie z wykorzystaniem rębni złożonych, których celem jest wzbogacenie składu gatunkowego poprzez wprowadzenie w drzewostanach sosnowych domieszek gatunków liściastych głównie dębu oraz buka i lipy. Tak prowadzona przebudowa drzewostanów i dostosowanie składu gatunkowego do warunków siedliskowych w rezultacie przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, rozproszy ryzyko uszkodzeń oraz poprawi znacznie odporność drzewostanów na działanie niekorzystnych czynników takich jak huraganowe wiatry, gradacje szkodliwych owadów i ograniczenie występowania chorób grzybowych.

Musimy pamiętać, że lasy gospodarcze oprócz funkcji przyrodniczych, zgodnie z zasadami trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej dostarczają społeczeństwu wiele korzyści – od funkcji turystycznych, rekreacyjnych, przez funkcje ochronne. Lasy są również źródłem surowca drzewnego, który będąc surowcem w 100% odnawialnym jest dostarczany branży drzewnej działającej w ramach gospodarki narodowej z ukierunkowaniem na zaspokajanie potrzeb każdego z nas, poprzez zabezpieczenie dostępności do przedmiotów pochodzących z drewna wykorzystywanych w życiu codziennym (papier, meble, drewno konstrukcyjne do budowy domów, źródło ciepła, itd.). Mając na uwadze powyższe informuję, że głównym celem i priorytetem w działaniach Nadleśnictwa Jabłonna oraz pozostałych ok. 430 Nadleśnictw w kraju jest zachowanie ciągłości istnienia lasów i ich dobrego stanu zdrowotnego, tak aby przyszłe pokolenia mogły również korzystać z jego dóbr. Pracownicy Nadleśnictwa Jabłonna, którzy swoje życie zawodowe poświęcają ochronie hodowli lasów wszystkie zadania związane z nadzorem nad prowadzoną gospodarką leśną realizują z poszanowaniem prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy przyrodniczoleśnej.

Reasumując – nastawiony na wzbudzenie negatywnych emocji u odbiorców portal prezentuje dane w sposób bardzo uproszczony i zniekształcający faktyczny zakres zrealizowanych i planowanych do wykonania cięć odnowieniowych natomiast wszelkie działania wynikające z zapisów Planu Urządzenia Lasu realizowane w przedmiotowym kompleksie leśnym zmierzają do wytworzenia nowego pokolenia drzew i tym samym zapewnienia realizacji podstawowego celu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, czyli utrzymania ciągłości istnienia zdrowych i stabilnych drzewostanów. Natomiast łączenie służby leśnej dla zachowania zasobów leśnych z czerpaniem prywatnych korzyści politycznych czy ekonomicznych jest nieprawdziwe i bardzo krzywdzące. Będąc w dużej części mieszkańcami Gminy Jabłonna, mając świadomość, że tereny leśne stanowią dla mieszkańców niezwykle istotną przestrzeń wykorzystywaną do rekreacji i odpoczynku przy coraz silniej zabudowywanym otoczeniu miasta stołecznego z całą mocą podkreślam, że z racji wykonywanego zawodu jak i przywiązania do miejsca zamieszkania – swojej Małej Ojczyzny nadrzędnym celem, który przyświeca leśnikom Nadleśnictwa Jabłonna jest praca nad zachowaniem ciągłości trwania lasu na tym obszarze oraz jego udostępnienie społeczeństwu w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo.

W celu ograniczenia rozpowszechniania dezinformacji na stronie internetowej Lasów Państwowych opublikowany został artykuł poświęcony przedmiotowej mapie, który w przystępnej formie stara się rzetelnie wyjaśnić realny zakres i cel wykonywanych przez Lasy Państwowe prac.

Z poważaniem
Stefan Traczyk
Nadleśniczy