Centrum przesiadkowe w Chotomowie. Wojewoda uchylił decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Od kilku tygodni budowa centrum przesiadkowego przy PKP Chotomów spowalnia. Prawdopodobnie jest to spowodowane uchyleniem przez wojewodę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wójt złożył sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

– Jeszcze na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku było widać wielu pracowników wykonujących poszczególne odcinki budowy. Prace posuwały się do przodu, m.in. wykonano zatoczki dla samochodów wzdłuż ul. Kolejowej, dokonano zniszczenia chodnika wzdłuż ul. Kolejowej oraz prowadzono prace na miejscu, gdzie ma powstać parking dla samochodów. Niestety od początku maja bieżącego roku właściwie nic się nie dzieje na placu budowy – mówi nam jeden z mieszkańców.

Jeszcze niedawno Urząd Gminy Jabłonna zapewniał, że zakończenie robót planowane jest na 30 września, a oddanie do użytku przewidziane jest miesiąc później.

Przypomnijmy, że za ponad 4,2 mln zł przy ul. Sielskiej, Rajskiej i Kolejowej ma powstać obiekt składający się z miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, budynku socjalno-technicznego z toaletą dla podróżnych oraz punktu z ładowarką dla aut elektrycznych. Centrum przesiadkowe ma zostać oświetlone i objęte monitoringiem. Projekt i budowę realizuje firma APPIUS Inżynieria z Woli Aleksandra.

Wojewoda uchylił decyzję zezwalającą na inwestycję

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego poinformował redakcję Kuriera Jabłonny: – 9 czerwca 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Legionowskiego z 9 grudnia 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej ul. Kolejowej, budowie drogi gminnej, ul. Sielskiej i Rajskiej wraz z infrastrukturą, obiektami i urządzeniami obsługi uczestników ruchu w miejscowości Chotomów, gm. Jabłonna” przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

– Analiza zgromadzonej dokumentacji wykazała, że postępowanie w tej sprawie zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów prawa, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy miał istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. W tej sprawie, mimo prawidłowego określenia w nazwie inwestycji, rodzaju obiektów budowlanych, doszło do naruszenia zakresu przedmiotowego określonego w ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID), która określa zasady i warunki przygotowania inwestycji oraz organy właściwe w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – wyjaśnia Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

– W niniejszym postępowaniu stwierdzono zarówno braki formalnoprawne jak i materialnoprawne w związku z brakiem należytej analizy merytorycznej projektu budowlanego, jak i samego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Przy czym, zakresem inwestycji objęto obiekty budowlane, które stanowią udogodnienia dla kierujących pojazdami oraz podnoszą jakość ruchu drogowego, jednakże ich charakter oraz cel realizacji, nie uzasadnia zastosowania szczególnego trybu określonego w ustawie ZRID i prowadzi do obejścia przepisów prawa – czytamy dalej.

– W związku z tym, że kształt inwestycji w wersji zgłoszonej we wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, budził wątpliwości oraz naruszał normę wynikającą z ustawy ZRID, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Legionowskiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Następstwem wydania decyzji kasacyjnej jest powrót sprawy na drogę postępowania przed organem I instancji. Oznacza to, że decyzja organu I instancji została wyeliminowana z obrotu prawnego, a nadany przez Starostę Legionowskiego rygor natychmiastowej wykonalności nie obowiązuje. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, organ I instancji, wydając kolejną decyzję, może rygor ten ponownie nadać – tłumaczy Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

30 czerwca wójt gm. Jabłonna wniósł sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Co na to gmina i powiat?

Poprosiliśmy Starostwo Powiatowe w Legionowie i Urząd Gminy Jabłonna o komentarz odnośnie całej sprawy, ale na chwilę obecną nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.