Wpadka Komisji Rewizyjnej

Na najbliższej sesji radni zrobią drugie podejście do głosowania nad absolutorium dla wójta Jarosława Chodorskiego. Miesiąc temu wycofano z porządku obrad projekty uchwał dotyczące wykonania budżetu za 2016 rok. Powód? Komisja Rewizyjna nie dopilnowała procedur.

31 maja miała odbyć się sesja absolutoryjna. Niespodziewanie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam Krzyżanowski zawnioskował o wycofanie wspomnianych punktów z porządku obrad.

– Nie może tak być, że dziś zdejmujemy ten punkt w całości. Chcę to powiedzieć najłagodniej jak tylko można. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie przygotował się w sposób należyty do prowadzenia tej wyjątkowej i szczególnej komisji dotyczącej sprawozdań i wyrażenia opinii na temat udzielenia, bądź nie, absolutorium – zauważył Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

Okazało się, że podczas opiniowania przez komisję projektów uchwał, nie uzyskano bezwzględnej większości głosów. Dwóch członków opuściło posiedzenie jeszcze przed głosowaniem, dwóch wstrzymało się od głosu, a tylko jeden radny był za nieudzielaniem absolutorium. Aby radni mogli procedować, w tym przypadku za nieudzielaniem, musiało zagłosować dwóch radnych.

Na początku czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i radni naprawili swój błąd. Tym razem większość komisji zagłosowała za udzieleniem absolutorium dla wójta. Na sesji ponownie może nastąpić zwrot akcji, ponieważ o ile w Komisji Rewizyjnej większość stanowią radni sprzyjający politycznie wójtowi, to na sesji przewagę będzie miała grupa radnych, którzy nie są zadowoleni z efektów pracy Jarosława Chodorskiego.

Najbliższa sesja odbędzie się w środę, 28 czerwca o godz. 10.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jabłonna za rok 2016.
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego przez Skarbnika Gminy;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu
z wykonania budżetu;
3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniu finansowym;
4) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu;
5) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2016;
6) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
7) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku, o którym mowa w pkt. 6;
8) głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium ,
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie.*

6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

W załączeniu przekazuję materiały dotyczące pkt. 4 ppkt. 5 i 8 porządku obrad.

*Projekty uchwał przewidziane do rozpatrzenia w pkt. 5 zostaną przekazane w terminie statutowym.
———————————
BRG.0002.XL.1.2017

Nawiązując do Zarządzenia Nr 78/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2017 r., oraz zaproszenia na XL Sesję Rady Gminy Jabłonna w dniu 28 czerwca 2017 (środa) godz. 10:00, przekazanego pismem znak: BRG.0002.XL.2017 z dnia 08 czerwca 2017 r. przekazuję projekty uchwał przewidziane do rozpatrzenia w pkt. 5 porządku obrad – Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie, dotyczące:

pkt. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030;
3) wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gmina Jabłonna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn.”Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT);
4) nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów w rejonie ul. Bagiennej,
5) zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2017;
6) zmiany „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”;
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w zasobach OSP Chotomów przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ cz. II

Daniel Szablewski