Wójt znowu sprawdzi ośrodki zdrowia?

Wójt Chodorski zamierza wydać 25.000 zł na przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną kontroli Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. Czy ten wydatek jest potrzebny, skoro gmina już w poprzednim roku przeznaczyła 9.840 zł na świadczenie usług doradczo-kontrolnych w zakresie funkcjonowania SZPZOZ?

W najbliższy poniedziałek odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której ponownie zostanie poruszony temat funkcjonowania SZPZOZ. Wójt Jarosław Chodorski wystąpił do Rady Gminy o zgodę na przeznaczenie 25.000 zł na przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny kontroli działalności SZPZOZ odnośnie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowości gospodarowania mieniem, środkami publicznymi i w zakresie gospodarki finansowej.

Pod obrady przygotowano projekt uchwały, w którym czytamy, że Rada Gminy zaleca wójtowi przeprowadzenie wspomnianej kontroli. Z uzasadnienia opracowanego przez urząd, można dowiedzieć się, że podjęcie kontroli jest uzasadnione w związku z tym, że SZPZOZ na koniec 2016 roku wykazał stratę 128.000 zł oraz 16% wzrost rezygnacji deklaracji pacjentów korzystających z gminnych ośrodków zdrowia w ostatnich 5 miesiącach.

Należy przypomnieć, że w poprzednim roku wójt Chodorski zawarł umowę z Joanną Pawlak-Dybiec na świadczenie usług doradczo-kontrolnych, w ramach której ta miała przyjrzeć się funkcjonowaniu SZPZOZ. Zarobiła za to 9.840 zł.

Umowa podpisana z J. Pawlak-Dybiec na usługi doradczo-kontrolne objęła w szczególności:

– kontrolę procedur funkcjonujących w SZPZOZ w Jabłonnie pod kątem ich zgodności z prawem i efektywnego zarządzania podmiotem,

– kontrolę stanu kontroli zarządczej obejmującej wszystkie komórki organizacyjne SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę i ocenę kompetencji pracy personelu zleceniodawcy, w tym kontrolę uprawnień personelu, mającą na celu zapewnienie realizacji celów zleceniodawcy,

– kontrolę prawidłowości prowadzenia dokumentacji, prawidłowości i zasad obsługi pacjentów, zasad funkcjonowania recepcji oraz innych, które są niezbędne dla zagwarantowania prawidłowości wykonywania obowiązków przez personel SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę działań zapewniających wysokiej jakości obsługę pacjentów, przestrzeganie praw pacjenta i ustawy o ochronie danych osobowych,

– opracowanie i przedstawienie propozycji prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich sferach funkcjonowania SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę prowadzenia rejestru usług niezgodnych i reklamacji,

– kontrolę trybu rozpatrywania skarg pacjentów, w szczególności podejmowanie rozmów z pacjentami w celu polubownego rozwiązywania sporów,

– kontrolę przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami, a w szczególności sposób raportowania przebiegu poszczególnych procesów w SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę trybu opracowywania i modyfikowania instrukcji, regulaminów i procedur wewnętrznych w SZPZOZ w Jabłonnie oraz aktualizacji danych podmiotu leczniczego w rejestrach,

– kontrolę w zakresie dostosowania funkcjonowania podmiotu do potrzeb realizacji usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– kontrolę dokumentacji przygotowanej dla potrzeb wprowadzenia nowej kadry zarządzającej SZPZOZ w Jabłonnie.

Nieoficjalnie mówi się, że może to być ciąg dalszy przepychanek w jabłonowskiej służbie zdrowia. Mimo że komisja konkursowa wytypowała na nowego dyrektora SZPZOZ Magdalenę Lorenc, wójt Chodorski zakwestionował ten wybór. Czy zatem dążenia związane z chęcią przeprowadzenia kontroli w SZPZOZ mogą być spowodowane tym, że od momentu odejścia doktora Jakimiaka ośrodkami zdrowia zarządza właśnie M. Lorenc?

Jabłonna Dla Mieszkańców