We wtorek sesja budżetowa Rady Gminy

Już jutro o godz. 10.00 w Domu Ogrodnika odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy. W jej trakcie pod głosowanie zostanie poddana m.in. uchwała budżetowa na 2016 rok. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad wtorkowej sesji.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Jabłonna z dnia 25.11.2015 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2016-2022.
a) przedstawienie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia WPF na lata 2016-2022,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie WPF na lata 2016-2022,
c) odczytanie wniosku Komisji Budżetowej dotyczącej WPF,
d) podjęcie uchwały
5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2016,
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie budżetu,
c) odczytanie opinii i wniosków Komisji Budżetowej oraz uzasadnień Wójta dotyczących odczytanych wniosków,
d) głosowanie nad przedstawionymi wnioskami,
e) podjęcie uchwały budżetowej,
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015,
2) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
3) wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy między Gminą Jabłonna a Gminą Vignanello we Włoszech,
4) opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna,
5) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów, gmina Jabłonna,
6) przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 351/16 położoną w Jabłonnie,
7) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w Gminie Jabłonna na rok 2016,
8) przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia” na rok 2016,
9) uchwalenie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,
10) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jabłonny,
11) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2016,
12) stanowiska Rady Gminy Jabłonna odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy.
7. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
• Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ i TUTAJ.

AK