W środę sesja Rady Gminy w Chotomowie

W najbliższą środę w Chotomowie odbędzie się XXI sesja Rady Gminy. Na godz. 10.00 została zaplanowana część uroczysta, podczas której zostanie nadane honorowe obywatelstwo Janowi Wądołkowskiemu, odbędzie się występ artystyczny uczniów, nastąpi odsłonięcie obelisku i tablicy oraz zostanie posadzony dąb katyński. O godz. 12.00 rozpocznie się część merytoryczna.

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad części uroczystej.

Część uroczysta –od 10.15 do 12.00.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jabłonna Panu Janowi Wądołkowskiemu,
3a. Występ uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego – przedstawienie „Katyń – Golgota Wschodu”,
3b. Uroczyste odsłonięcie obelisku i tablicy poświęconej pomordowanym w Katyniu,
3c. Posadzenie dębu katyńskiego.

Część merytoryczna – od 12.00 (przerwa obiadowa od godz. 14.00 do 14.45.)
3. Przedstawienie porządku obrad części merytorycznej.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Jabłonna z dnia 23.03.2016 r.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022,
3) przekazania niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3-Chotomów,
4) – opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna,
– opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Chotomów, gmina Jabłonna,
– opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna
5) sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów,
6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna,
7) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
8) stanowiska Rady Gminy w sprawie działań podejmowanych przez Wójta Gminy Jabłonna w przedmiocie udziału Gminy Jabłonna w przygotowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”
9) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie,
10) zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2016
11) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy,
6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady:
• działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
• odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.