Strategia rozwoju regionalnego po 2020 roku. Jaka będzie?

Marszałek Adam Struzik, jako sprawozdawca opinii Komitetu Regionów na temat skutecznego projektowania strategii rozwoju regionalnego po roku 2020 r., zaprezentował w Brukseli najważniejsze tezy zawarte w projekcie dokumentu wobec członków komisji COTER (komisja polityki spójności terytorialnej i budżetu UE).

Pomimo że procedura legislacyjna dotycząca rozporządzeń w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2021–2027 jest w toku, regiony i miasta muszą już teraz rozpocząć przygotowania do następnego okresu programowania.

Ideą opracowywanego dokumentu jest uzupełnienie serii istniejących już opinii legislacyjnych KR w sprawie wniosków dotyczących polityki spójności na lata 2021–2027 poprzez ułatwienie debaty na temat strategicznych priorytetów finansowania w kolejnym okresie programowania z perspektywy lokalnej i regionalnej.

Opinia ma charakter zaleceń politycznych KR. Ma ułatwić debatę na temat strategicznych priorytetów finansowania w przyszłej tzw. siedmiolatce z perspektywy lokalnej i regionalnej, w kontekście przewidywanych trendów i wyzwań dla Europy w nadchodzącej dekadzie. Będzie swoistą platformą wymiany dobrych praktyk związanych ze strategiami rozwoju, przy uwzględnieniu kompetencji konstytucyjnych regionów UE w ich relacjach z władzami szczebla krajowego.

W spotkaniu uczestniczyła Anna Wagner, reprezentująca stanowisko dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej, a także, na specjalne zaproszenie marszałka, przedstawiciele pozostałych komisji funkcjonujących w Europejskim Komitecie Regionów.

Obszary zaleceń politycznych Europejskiego Komitetu Regionów

Polityka spójności to kluczowy europejski instrument służący wspieraniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej, a tym samym, niwelowaniu nierówności w rozwoju terytorialnym, eliminowaniu braków rozwojowych i realizowaniu inwestycji we wzrost. W praktyce jest wdrażana i często współfinansowana przez regiony w całej Europie.

Po raz pierwszy budżet polityki spójności będzie wynosił mniej niż jedną trzecią budżetu UE i będzie ściśle powiązany z celami nowej polityki spójności dotyczącymi inteligentniejszej i bardziej ekologicznej Europy.

– Z uwagi na obecną sytuację polityczną i społeczną, szczególnie ważne jest prowadzenie silnej polityki spójności po roku 2020. Powinna ona szybko i efektywnie odpowiadać na kryzys i pozwalać na zachowanie niezbędnej elastyczności – środki powinny być kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad pomocniczości i proporcjonalności, tak aby decyzje podejmowane na szczeblu europejskim były wdrażane na odpowiednim poziomie zarządzania w sposób możliwie najbliższy obywatelom – dodał.

Zalecenia polityczne odnoszą się m.in. do znaczenia budżetu europejskiego w dyskusji o wizji przyszłości Europy oraz planowania strategicznego, jako podstawy polityki rozwoju. W dyskusji szczególnie zaakcentowano znaczenie polityki społecznej jako filaru rozwoju. W projekcie opinii znajduje się także część poświęcona powiązaniom pomiędzy planowaniem strategicznym, a obserwowanymi zmianami klimatu. W tym aspekcie, zaleca się, aby w tworzonych regionalnych strategiach rozwoju uwzględnić promocję działań zwiększających efektywność energetyczną, tworzenie czystszej ekologicznie mobilności, pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

– Strategie rozwoju, na poziomie lokalnym i regionalnym, muszą być opracowywane z uwzględnieniem, najnowszej wiedzy i koncepcji dotyczących tego obszaru, w tym prognoz dotyczących zmiany klimatu oraz wyczerpania zasobów – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

Źródło: Urząd Marszałkowski