STRAJK. Odbył się egzamin gimnazjalny

– Środa 10 kwietnia była kolejnym dniem strajku w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna. Jego skala jest bardzo podobna jak w dniach poprzednich, biorą w niej udział wszystkie przedszkola i szkoły gminne, a strajkuje 83 % nauczycieli, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie, w której zgodnie z planem odbył się egzamin gimnazjalny w części humanistycznej. Funkcje w zespołach nadzorujących pełnili nauczyciele z gminnych szkół i przedszkoli – czytamy w dzisiejszym komunikacie Urzędu Gminy.

Podobnie jak w poniedziałek i wtorek, także w środę 10 kwietnia w naszych przedszkolach i szkołach nie odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a zajęcia opiekuńcze realizowane były w bardzo ograniczonym zakresie.

W dalszym ciągu, w dniach kolejnych egzaminów, które zaplanowane są do środy 17 kwietnia, bezwzględnym priorytetem Dyrektorów Szkół, będących jednocześnie Przewodniczącymi Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych, będzie organizacja egzaminów w ich szkołach. Stąd nauczyciele pozostający w dyspozycji dyrektorów będą w pierwszej kolejności kierowani do pracy w Zespołach Nadzorujących – a dopiero po zapewnieniu ich pełnej obsady- do sprawowania opieki nad uczniami klas młodszych i oddziałów przedszkolnych, którzy będą z takiej opieki chciały skorzystać w szkołach i przedszkolach.

Ponieważ skala strajku znacząco nie zmienia i brak jest jakichkolwiek sygnałów wskazujących na możliwość zmiany sytuacji w najbliższych dniach, w dalszym ciągi zwracamy się z prośbą do rodziców i opiekunów prawnych o dalsze zapewnienie swoim dzieciom opieki. Przypominamy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Informujemy, że dalszym ciągu, w trakcie prowadzonej akcji strajkowej, placówki oświatowe nie będą zapewniały posiłków.

Podobnie jak dotychczas, na stronach Gminy, szkół i przedszkoli około godziny 14:00 będą pojawiały się aktualne informacje o sytuacji w placówkach oświatowych. Informacje będę również wysyłane przez dziennik elektroniczny oraz platformę i-przedszkole. O zwracanie szczególnej uwagi na te komunikaty apelujemy zwłaszcza do rodziców i opiekunów uczniów uczęszczających do szkół podstawowych – w których dniach egzaminów – niezależnie od akcji strajkowej, przewidywana była inna organizacja nie tylko zajęć, ale i dojazdów.

Uczniów klas III gimnazjów i VIII szkół podstawowych prosimy, by w dniach planowanych egzaminów stawili się w szkołach zgodnie z harmonogramem. Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu będą przedstawiane bezpośrednio przez Panie Dyrektor w dniach egzaminu.

Bardzo dziękujemy rodzicom za wykazywane zrozumienie, osobom pracującym przy egzaminach i umożliwiającym ich niezakłócony przebieg za empatię i wykonaną pracę, a uczniom za dojrzałą postawę.

Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych