Sesja w środę. Znamy porządek obrad

Już w środę, 26 sierpnia odbędzie się pierwsza sesja Rady Gminy po przerwie wakacyjnej. Radni rozpoczną obrady punktualnie o godz. 10.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy:
l. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja na temat składanych przez Urząd Gminy wniosków w celu u pozyskania środków zewnętrznych w roku 2015 oraz z jakich programów Gmina Jabłonna będzie mogła skorzystać jeszcze w roku 2015.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 33/14, 33/15 położone we wsi i gminie Jabłonna,
2) zmiany uchwały NR XXXIII/338/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. dotyczącej wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 1491/8 położonej we wsi i gminie
Jabłonna,
3) zmiany uchwały Nr XXXVI/387/2013 z dnia 23 października 2013 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nie ruchomości gruntowej położonej we wsi Chotomów gmina Jabłonna,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego
5) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015,
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022,
7) przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”,
8) zmiany uchwały Nr XXX1263/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z obiektów gminnych basenu i boiska przekazywanych
Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie w trwały zarząd,
9) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
10) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna,
11) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jabłonna,
12) zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku,
13) zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna
na rok 2015,
14) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
15) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
16) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady:
• o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców