Sesja Rady Gminy w Domu Strażaka

Przewodniczący Rady Gminy wywiązał się z obietnicy złożonej na początku kadencji. Radni będą obradować nie tylko w Jabłonnie. Najbliższa sesja odbędzie się w Domu Strażaka w Chotomowie.

Na styczniowej sesji Rady Gminy poruszono temat wczesnych godzin rozpoczęcia obrad, na których nie mogą pojawiać się mieszkańcy. Radni mieli zastanowić się nad zmianą godzin rozpoczęcia sesji. Powrócono zatem do pomysłu Witolda Modzelewskiego, przewodniczącego rady, który na początku nowej kadencji proponował organizowanie objazdowych sesji w godzinach popołudniowych.

Najbliższa została zaplanowana na środę, 18 lutego o godz. 16.00 w Domu Strażaka w Chotomowie. Podczas posiedzenia odbędzie się debata dotycząca skanalizowania i zwodociągowania gminy Jabłonna.

Zostaną też podjęte następujące uchwały:
1) zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna,
2) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
3) zmiany uchwały Nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
4) ustalenia terminu zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysa i Rad Sołeckich,
5) powołania Komisji Statutowej,
6) nie/wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Chotomów, gm. Jabłonna,
7) nie/wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Chotomów, gm. Jabłonna,
8) nie/wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Trzciany, gm. Jabłonna,
9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie skrzyżowania ulic Zegrzyńskiej i Akademijnej,
10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Skierdy,
11) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna.

Jeszcze przed sesją będą obradować merytoryczne komisje. W poniedziałek o godz. 9.30 Komisja Rozwoju, tego samego dnia o godz. 16.00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz we wtorek o godz. 9.00 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego. Wszystkie posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Jabłonna Dla Mieszkańców