Salmonella w paście i krokietach

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny poinformował, że w paście z jajkami oraz w krokietach z mięsem wykryto salmonellę. – Na obecnym etapie wszystkie przesłanki wskazują na czynnik ludzki pochodzenia ogniska zatrucia pokarmowego – czytamy w wydanym komunikacie. Zachęcamy do przeczytania całości komunikatu w sprawie zatrucia pokarmowego, do jakiego doszło w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LEGIONOWIE W/S WSTĘPNYCH WYNIKÓW DOCHODZENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO NA OKOLICZNOŚĆ ZATRUCIA POKARMOWEGO W PRZEDSZKOLU GMINNYM W CHOTOMOWIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że na okoliczność wystąpienia podejrzenia zatrucia pokarmowego u dzieci i osób spożywających posiłki w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie prowadził dochodzenie epidemiologiczne od dnia powzięcia informacji o rzeczonym podejrzeniu, tj. od dn. 01.04.2017 r. W ramach ustawowych czynności zostały przeprowadzone działania kontrolne, w trakcie których poza rutynową kontrolą bloku żywieniowego i sal zabaw oraz pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych Przedszkola (po konsultacji z Działem Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie), w dniu 03.04.17 r. i 05.04.17 r. pobrano próbki potraw zabezpieczone w Przedszkolu, które po analizie menu mogły w największym stopniu być nośnikiem ewentualnego zakażenia i były to:
– płatki owsiane na mleku
– pasta z jajka
– krokiety z mięsem
– zupa jarzynowa
– kiełki rzodkiewki
– jaja dezynfekowane promieniami UV – C (łącznie 6 prób o różnych datach przydatności do spożycia i numerach partii produkcyjnej).

Ponadto pobrano do badań próbkę wody w punkcie – kran w kuchni z ujęcia indywidualnego, zaopatrującego Przedszkole.

W/w próby zostały przebadane w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, ul. Żelazna 79, w Warszawie, na oznaczenie – mikrobiologia w kierunkach (w zależności od próbki): Salmonella, Bacillus cereus, E. coli, a próba wody w zakresie fizykochemii i bakteriologii.

Od dnia 07.04.2017. do dnia 11.04.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie otrzymał sprawozdania z badań, z których wynika, że w próbce „Pasta z jajka” oraz „Krokiety z mięsem” stwierdzono obecne DNA Salmonella. Zaś w pozostałych próbkach, w tym w treści jaja i na skorupce nie stwierdzono DNA Salmonella. Natomiast otrzymane wyniki próbki wody wskazują, że jakość wody nie jest przyczyną zatrucia. A przekroczenia występujące w otrzymanym wyniku dotyczą parametrów fizykochemicznych – amoniaku i zapachu, co nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów. Jednakże w dniu 10.04.2017 r. ponownie pobrano wodę, w celu podjęcia właściwej decyzji o działaniach naprawczych mających na celu zmniejszenie wartości tych parametrów, jak również zaplanowano pobór wody w zakresie mikrobiologicznym w celu potwierdzenia właściwej jakości wody. Obecnie woda z tego ujęcia nie jest używana do picia i żywienia, a jedynie do mycia rąk i do celów gospodarczych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych bloku żywieniowego stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno – higienicznej. Blok żywieniowy decyzją Dyrektora od dn. 03.04.2015r. jest unieruchomiony, trwają prace konserwacyjne urządzeń i sprzętu (wszyscy pracownicy kuchni przebywają na zwolnieniach lekarskich), a żywienie dzieci odbywa się w ramach cateringu. Zaś w zakresie oceny stanu sanitarnego miejsc przebywania dzieci stwierdzono, iż stan sanitarno – higieniczny i techniczny pomieszczeń przedszkola i sprzętu jest zachowany (prawidłowy). Kontrole potwierdziły, że w związku z wystąpieniem masowego zatrucia pokarmowego w Przedszkolu przeprowadzono dezynfekcję wszystkich sal przedszkolnych wraz ze sprzętem i wyposażeniem oraz bloku żywieniowego. Ponadto w ramach dochodzenia epidemiologicznego przeprowadzono 102 wywiady epidemiologiczne z:
– 28 rodzicami dzieci hospitalizowanych,
– 50 osobami leczonymi ambulatoryjnie,
– 24 pracownikami, które nie zgłaszały żadnych objawów chorobowych.

Nadto w ramach rzeczonego dochodzenia Dyrektor Przedszkola skierował pracowników do lekarza, a część zdrowych pracowników także na badania w kierunku nosicielstwa. W wyniku tych badań u dwóch osób personelu Przedszkola wykryto pałeczki Salmonella Enteritidis, które wykryto również u niektórych dzieci.

Reasumując powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie podaje do wiadomości, iż na obecnym etapie wszystkie przesłanki wskazują na czynnik ludzki pochodzenia ogniska zatrucia pokarmowego.

Jednakże, z uwagi na trwające nadal dochodzenie epidemiologiczne oraz trwający proces tak badań próby wody i badań pracowników, jak i wywiadów z rodzicami pozostałych dzieci, końcowy efekt swojego dochodzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie poda do wiadomości po jego zakończeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Legionowie