Praca w policji

– Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania! – w ten sposób policja zachęca młodych ludzi do wstępowania w jej szeregi. Niedługo zostaną przeprowadzone kolejne nabory.

Zalety pracy w policji:

– możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;
– gwarancję stałych warunków pracy;
– ciekawą pracę;
– możliwość rozwoju zawodowego;
– różnorodny system szkoleń;
– precyzyjny system wynagrodzenia;
– rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający z pełni praw publicznych;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

– wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
– wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;
– wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);
– wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

– posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;
– posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
– posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
– posiadanie prawa jazdy kategorii  „A” lub „C”.

Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do służby;
– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych policji lub każdej innej jednostce policji na terenie kraju);
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
– książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, mieszczącej się przy al. Solidarności 126. Przyjęcia interesantów prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach  8.30 – 15.30.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są:

– na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji oraz na portalu policja.pl w zakładce „Praca w Policji”;

– w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, al. Solidarności 126 w Warszawie, tel. +48 22 603-24-49, +48 22 603-24-51, +48 22 603-24-30, +48 22 603-24-53, +48 22 603-24-59.

W tym roku Komenda Stołeczna Policji planuje przeprowadzić nabór do służby jeszcze w dwóch terminach: 2 listopada – 130 osób i 28 grudnia – 176 osób.

Źródło: policja