Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zaproszenie do warsztatów

Gmina Jabłonna wspólnie z Gminą Łomianki, Gminą Stare Babice, Gminą Izabelin, Gminą Czosnów, Gminą Zakroczym, Gminą Miasto Nowy Dwór Mazowiecki opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru „Warszawa Zachód”. Celem jest poprawa mobilności i jakości życia naszych mieszkańców. Powodzenie projektu zależy od udziału i zaangażowania naszej społeczności.

Organizatorzy zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”. Warsztaty odbędą się w formule zdalnej 8 marca 2021 r. w godzinach 14.00-15.30 lub 18.00-19.00. Będą to spotkania przeznaczone dla trzech grup: osoby do 20. roku życia, w wieku 21-55 lat oraz 55 lat i więcej. – Każda z tych grup ma inne potrzeby i oczekiwania, a my chcielibyśmy je poznać, aby móc budować rozwiązania, które będą wpisywały się w oczekiwania naszych mieszkańców. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w procesie opracowywania naszego wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – pisze Urząd Gminy.

Link dostępu do ankiety dla mieszkańców TUTAJ.

W 2019 roku z inicjatywy Gminy Łomianki powstał obszar funkcjonalny „Warszawa Zachód”, w skład którego wchodzą: Gmina Łomianki, Gmina Stare Babice, Gmina Izabelin, Gmina Czosnów, Gmina Zakroczym, Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Gmina Jabłonna. Gminy te postanowiły wspólnie opracować Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru „Warszawa Zachód”.

Planowanie to hasło współczesnego człowieka. Planujemy swój dzień, zajęcia, sposób spędzania wolnego czasu, spotkania z przyjaciółmi, wakacje, posiłki, zakupy – w zasadzie planujemy wszystko co nas dotyczy na poziomie mikro. Planujemy także w skali makro, a związane to jest z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych oraz zmianami zachodzącymi w obszarze gospodarczym i społecznym. Gmina Łomianki rozpoczęła pracę nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP). W dokumencie tym będą kompleksowo ujęte zagadnienia transportowe i środowiskowe z uwzględnieniem potrzeb społecznych.

Wyzwania z jakimi będziemy musieli się zmierzyć to:

 • zachowania komunikacyjne niekorzystne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, w których dominującą rolę odgrywa samochód osobowy w zaspokajaniu potrzeb transportowych;
 • „rozlewanie” się obszarów miejskich i zasiedlanie coraz odleglejszych miejsc, co skutkuje uzależnieniem się od samochodu osobowego;
 • zmiany klimatyczne powodowane wzrostem liczby samochodów osobowych;
 • zanieczyszczenie powietrza przez spaliny;
 • spadek bezpieczeństwa ruchu;
 • wzrost poziomu hałasu, którego źródła upatrywać należy we wzroście intensywności ruchu drogowego;
 • silna zależność środków transportu od paliw kopalnych.

Na poziomie europejskim zrównoważonej mobilności poświęca się wiele czasu. W krajach UE plany zrównoważonej mobilności miejskiej tworzy się od lat. W Polsce przełomowy był rok 2019, kiedy to Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zdecydowały się przeprowadzić w Polsce pilotaż, podczas którego opracowane zostaną takie plany dla polskich ośrodków miejskich. Gmina Łomianki została zgłoszona do udziału w pilotażu. Celem zrównoważonej mobilności miejskiej jest:

 • dążenie do osiągnięcia racjonalnego, a nie minimalnego czasu podróży;
 • traktowanie podróży jako samodzielnej aktywności, nie tylko sposobu zaspokojenia potrzeby przewozowej;
 • ograniczanie potrzeby podróżowania, np. poprzez skracanie drogi, jaką trzeba przebyć, świadczenie pracy z wykorzystaniem zdalnych łącznych komputerowych;
 • zwiększenie udziału podróży pieszych, jazdy rowerem i środkami transportu zbiorowego w stosunku do podróży samochodem osobowym;
 • zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu, który jest generowany przez transport i zwiększenie efektywności energetycznej transportu;
 • poprawa wykorzystania zdolności przewozowej w pojazdach poprzez lepsze wykorzystanie miejsc;
 • zapewnienie spójności pomiędzy planowaniem miasta i obszarów miejskich a transportem i środowiskiem;
 • koncentracja inwestowania na terenach zurbanizowanych zlokalizowanych przy trasach transportu publicznego;
 • łączenie miejsc pracy, zakładów pracy z centrami rozrywki, handlu i transportem publicznym;
 • prowadzenie polityki mieszkaniowej zmierzające do powstawania obszarów miejskich, które zostaną odpowiednio skoncentrowane;
 • zmiana przeznaczenia ulic, budowa dróg rowerowych, wyznaczanie pasów ruchu dla transportu publicznego.

Źródło: Gmina Jabłonna