Mniej pieniędzy na przedszkole w Chotomowie

W tę środę odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Jabłonna. Jednym z punktów obrad będą zmiany w tegorocznym budżecie. Wójt Chodorski wydał zarządzenie, w którym zaproponował zabranie 700.000 zł z zadania dotyczącego nabycia nieruchomości na cele oświatowe na terenie Chotomowa. Wcześniej planować przeznaczyć wspomnianą kwotę na zakup działki, która w przyszłości służyłaby Gminnemu Przedszkolu w Chotomowie.

Jutrzejsze obrady odbędą się w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. W trakcie posiedzenia wójt Jarosław Chodorski będzie przekonywał radnych, żeby przenieść 700.000 zł z inwestycji planowanej w Chotomowie na nabycie nieruchomości na cele oświatowe w Jabłonnie.

1

2

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie na rok 2018,
2) zmiany w WPF na rok 2018-2040,
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu,
4) nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3 –
Chotomów w rejonie skrzyżowania ul. Dolinowej i ul. Jarzębinowej,
5) nabycia prawa własności nieruchomości drogowej położonej w rejonie ul. Złotej w obrębie 3- Chotomów,
6) przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości położonej wzdłuż ul. Marmurowej w obrębie 1-Jabłonna,
7) przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości drogowej położonej wzdłuż ul. Spacerowej w obrębie 3-Chotomów,
8) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna,
9) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Boża Wola, gmina Jabłonna,
10) zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.01.01-14-7354/16-00 pn.: „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 201420120: wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
11) przekazania prawa własności do niezabudowanych nieruchomości, położonych
w obrębie 9-Skierdy, stanowiących drogę ul. Tadeusza Kowalika,
12) oddania w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szarych Szeregów w obrębie 1 – Jabłonna,( o pow. 0,1547ha)
13) oddania w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szarych Szeregów w obrębie 1- Jabłonna( o pow. 0,0337 ha),
14) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2018 roku,
15) zmiany Uchwały Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „ Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”,
16) podziału Gminy Jabłonna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
17) zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/486/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r w sprawie podziału gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

5. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami,
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Z projektami uchwał można zapoznać się TUTAJ.