Odśnieżanie chodników obowiązkiem mieszkańców

Zima dopiero się rozkręca, ale już się zdarza, że zarządcy nieruchomości zapominają o odśnieżaniu chodników. Urząd Gminy przypomina właścicielom posesji o ich obowiązku dbania o czystość i porządek przed budynkami. Pora zatem chwycić za łopaty!

Prawo precyzyjnie określa, kto ma usuwać śnieg z miejsc spacerowych. Chodniki przylegające bezpośrednio do nieruchomości odśnieża właściciel. Jeśli jednak chodnik oddzielony jest pasem zieleni od posesji za odśnieżanie odpowiada zarządca drogi.

– Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (z 13 września 1996 r. ze zm.) oraz przepisami określonymi w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Jabłonna, właściciele nieruchomości są zobowiązani do: uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych) – informuje Urząd Gminy.

Z kolei zadaniem zarządcy drogi jest pozbycie się błota, śniegu i lodu uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

Należy pamiętać, że właściciele posesji nie mogą spychać śniegu na ulice. Należy go gromadzić tuż przy krawędzi jezdni, ale w taki sposób, by nie utrudniał ruchu pieszych i pojazdów.

W przypadku, gdy właściciel posesji, będzie wymigiwał się od nałożonego obowiązku, może zostać ukarany. Ponadto jeśli dojdzie do wypadku, np. złamania nogi przez przechodnia na nieodśnieżonym czy oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji. W takiej sytuacji poszkodowany może domagać się odszkodowania, zażądać zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa.

Daniel Szablewski