Nieodpłatna pomoc prawna

We wtorki i czwartki w Jabłonnie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną. Na terenie powiatu legionowskiego funkcjonuje siedem takich punktów. Kto może skorzystać z porad radcy prawnego oraz adwokata?

Na terenie powiatu legionowskiego działa siedem punktów pomocy prawnej, w których udzielana jest nieodpłatnie pomoc dla osób do tego uprawnionych. Jeden z takich punktów funkcjonuje w budynku Urzędu Gminy Jabłonna i jest prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. Punkt mieści się w pokoju nr 6 na parterze i jest czynny we wtorki w godz. 10.00-15.00 i w czwartki w godz. 11.00-16.00.

Katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy przez zwróceniem się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej, po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia.

2. Posiadacze Karty Dużej Rodziny, po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny.

3. Kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przedłożeniu legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy.

4. Osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego.

5. Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, po przedłożeniu dowodu tożsamości.

6. Osoby, które ukończyły 65 roku życia, po przedłożeniu dowodu tożsamości.

7. Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności.

8. Kobiety w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może poprosić o złożenie oświadczenia w związku z uprawnieniami do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

UWAGA! Nieodpłatna pomoc prawna zostanie udzielona wyłącznie osobom uprawnionym po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu i złożeniu stosownego oświadczenia osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Prawo pracy.

2. Ubezpieczenia społeczne.

3. Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

4. Prawo karne.

5. Prawo administracyjne.

6. Prawo cywilne.

7. Prawo rodzinne.

8. Prawo podatkowe.

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim  należy kontaktować się z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 593.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, p. 3.11
Urząd Miasta Legionowo
pon.- pt. 16:00-20:00

Legionowo, ul. Sikorskiego 11, p. 207
Starostwo Powiatowe w Legionowie
pon. – pt. 16:00-20:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” (porad prawnych w wymienionych punktach udzielają radcy prawni oraz osoby posiadające tytuł magistra prawa):

Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 – budynek C (wejście od ul. Kopernika), p. nr 8
pon.-pt. 8:00-14:00

Serock, Rynek 21, p. nr 31 na I piętrze
Urząd Miasta i Gminy Serock
pon. 10:00-15:00
śr. 8:00-13:00
pt. 11:00-16:00

Jabłonna, ul. Modlińska 152, p. nr 6 na parterze
Urząd Gminy Jabłonna:
wt. 10:00-15:00
czw. 11:00-16:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie, ul. Modlińska 23A
obok Urzędu Gminy
pon. 8:00-12:00
wt. 12:00-16:00
śr. 12:00-16:00

Nieporęt, ul. Dworcowa 9a, p. na I piętrze
Gminny Ośrodek Kultury
czw. 11:00-16:00
pt. 11:00-16:00