Niedługo trzecia sesja Rady Gminy

Już w poniedziałek, 29 grudnia o godz. 9.00 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Jabłonna. Radni będą obradować w sali widowiskowej w Domu Ogrodnika. Porządek sesji przedstawia się następującą:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z I sesji Rady Gminy z dnia 1.12.2014r. oraz II sesji z dnia 9.12.2014r.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej,
2) uchylenia uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna,
4) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2014 r.
5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jabłonna,
6) wyznaczenia przedstawicieli Gminy Jabłonna do Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 5 lat,
8) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Jabłonna na lata 2015 –2016
9) uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
10)przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” dla Gminy Jabłonna na 2015 rok.
11) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia” na rok 2015.

5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o pracy Rady w okresie miedzy sesjami,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.

Jabłonna Dla Mieszkańców