Kwalifikacja lekarska do służby wojskowej

W dniach 25 lutego – 25 marca 2019 roku Powiatowa Komisja Lekarska będzie orzekać o zdolności do czynnej służby wojskowej. Kiedy przed komisją staną mieszkańcy gm. Jabłonna?

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest Starostwo Powiatowe w Legionowie – budynek A, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo. Pracować będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku 9:00-14:00. Telefony (22) 764-01-81, kom. 510-168-570, fax. (22)764-04-16 czynne w godzinach pracy komisji.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają osoby:
• mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
• mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1995 – 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie oddzielnie dla każdej z gmin oraz dla kobiet, odpowiednio:
• LEGIONOWO 25.02.2019 r. – 06.03.2019 r.
• JABŁONNA 07.03.2019 r. – 12.03.2019 r.
• NIEPORĘT 13.03.2019 r. – 15.03.2019 r.
• SEROCK 18.03.2019 r. – 19.03.2019 r.
• WIELISZEW 20.03.2019 r. – 21.03.2019 r.
• KOBIETY 22.03.2019 r.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)
• posiadaną dokumentacje medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej
• aktualna fotografię o wymiarach 3X4 cm bez nakrycia głowy –w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
• sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
• ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (nadaniem jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej),
• wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
• założeniem lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji,
• wydaniem wojskowych dokumentów osobistych,
• przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
• przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Ponadto osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej:
• wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej,
• które zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności ,,B” nie będą przenoszone do rezerwy i po okresie czasowej niezdolności będą kierowane do właściwej komisji lekarskiej,
• które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, kategoria zdolności „E” – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Udokumentowanie przeniesienia do rezerwy lub nie podlegania obowiązkowi służby wojskowej w wojskowym dokumencie osobistym można uzyskać z dniem, w którym orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej stają się ostateczne, a dokonanie tej czynności może nastąpić w miejscu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej lub we właściwej wojskowej komendzie uzupełnień.

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
Kategoria „A”- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
Kategoria „B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
Kategoria „D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
Kategoria „E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

SPRAWY MELDUNKOWE

• Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego.
• Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
• Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
• Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie powinny niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego PKL lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Źródło: Powiat Legionowski