Kolejny dzień strajku. Co z egzaminami?

Na terenie gm. Jabłonna strajkuje blisko 90% nauczycieli. – Uczniów klas III gimnazjów i VIII szkół podstawowych prosimy, by w dniach planowanych egzaminów stawili się w szkołach zgodnie z harmonogramem – informuje w dzisiejszym komunikacie Urząd Gminy.

Zachęcamy do zapoznania się z dzisiejszym komunikatem Urzędu Gminy Jabłonna odnośnie strajku w oświacie.

Wtorek 9 kwietnia był kolejnym dniem strajku w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna – jego skala jest taka sama jak w dniu poprzednim: biorą w niej udział wszystkie przedszkola i szkoły gminne, a strajkuje niemal 90 % nauczycieli.

W związku ze skalą, także we wtorek 9 kwietnia w naszych przedszkolach i szkołach nie odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zajęcia opiekuńcze realizowane są w bardzo ograniczonym zakresie, zależnym od liczby pracowników pozostających do dyspozycji Dyrektorów szkół i przedszkoli.

Najbliższe dni będą dla części uczniów klas szczególnie ważne – od 10 do 12 kwietnia zaplanowane zostały egzaminy gimnazjalne a od 15 do 17 kwietnia – egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach bezwzględnym priorytetem Dyrektorów Szkół, będących jednocześnie Przewodniczącymi Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych, będzie organizacja egzaminów w ich szkołach. Stąd nauczyciele pozostający w dyspozycji dyrektorów będą w pierwszej kolejności kierowani do pracy w Zespołach Nadzorujących – a dopiero po zapewnieniu ich pełnej obsady- do sprawowania opieki nad uczniami klas młodszych i oddziałów przedszkolnych, którzy będą z takiej opieki chciały skorzystać w szkołach i przedszkolach.

Dziękując za zrozumienie wykazane dotychczas zwracamy się z prośbą do rodziców i opiekunów prawnych o dalsze zapewnienie swoim dzieciom opieki.

Przypominamy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

W dalszym ciągu, w trakcie prowadzonej akcji strajkowej, placówki oświatowe nie będą zapewniały posiłków.

Podobnie jak dotychczas, na stronach Gminy, szkół i przedszkoli około godziny 14:00 będą pojawiały się aktualne informacje o sytuacji w placówkach oświatowych. Informacje będę również wysyłane przez dziennik elektroniczny oraz platformę i-przedszkole. O zwracanie szczególnej uwagi na te komunikaty apelujemy zwłaszcza do rodziców i opiekunów uczniów uczęszczających do szkół podstawowych – w których w dniach egzaminów – niezależnie od akcji strajkowej, przewidywana była inna organizacja nie tylko zajęć, ale i dojazdów.

Uczniów klas III gimnazjów i VIII szkół podstawowych prosimy , by w dniach planowanych egzaminów stawili się w szkołach zgodnie z harmonogramem. Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu zostaną przedstawione bezpośrednio przez Panie Dyrektor w dniach egzaminu.

Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Warto również zapoznać się z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki. Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku.

Zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola/szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Publikujemy również komunikat Urzędu Miejskiego w Legionowie. Uczniowie z gm. Jabłonna uczęszczają także do szkół znajdujących się w Legionowie.

W związku z trwającym strajkiem miejskie instytucje i zaprzyjaźnione organizacje przedłużają ofertę dla legionowskich uczniów i przedszkolaków. Urząd Miasta Legionowo organizuje także specjalną ofertę dla uczniów klas ósmych – przygotowanie do egzaminów.

Przygotowanie uczniów do egzaminów 8-mych klas podstawowych odbędzie się w Scenie 210 przy ul. Husarskiej 12:

Środa
10:00-12:00 matematyka
12:30-14:30 matematyka

Czwartek
10:00-12:00 matematyka
12:00-13:30 j.polski
13:45-15:15 j.polski

Piątek
10:00-12:00 j.angielski
12:00-14:00 j.angielski
14:00-16:00 matematyka
Kontakt: +48 22 766 40 83 – Referat Kulktury i Współpracy
Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na udział w zajęciach.

W dalszym ciągu dla uczniów klas 0-III szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli placówki będą organizowały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w tym czasie w innej formie po wcześniejszym zgłoszeniu tej potrzeby w placówce.

Dla uczniów klas IV-VIII, gimnazjów oraz liceum instytucje kultury oraz sportu kontynuują ofertę umożliwiającą atrakcyjne spędzenie czasu wolnego.

Arena Legionowo
11:00-13:00 – zajęcia z animatorem (w zależności od pogody DPD Arena Legionowo lub Stadion Miejski)
13:00-14:00 – wycieczka rowerowa

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie (sala widowiskowa w Ratuszu/lub sala przy ul. Norwida – informacje będą podawane na bieżąco)
08:00-16:00 – projekcje filmowe

Muzeum Historyczne w Legionowie – możliwość zwiedzania wystaw

Miejska Biblioteka Publiczna
Godz. pokazów 10:00, 12:15, 14:30 – pokaz filmu „Storm. Opowieść o odwadze” wraz z warsztatami
Możliwość przetestowania najnowszych gier na konsole.

Spektrum Sportu
W ciągu dnia uczniowie będą mogli korzystać ze wszystkich stref klubu za DARMO pod opieką trenerów! Strefy jakie będą dostępne to: tenis, squash, badminton, cross, fitness, rowery, bieżnie jak również strefy gier i zabaw na świeżym powietrzu! Wszyscy chętni będą mogli sprawdzić się w szeregu konkurencji przygotowanych przez naszych trenerów danych sekcji sportowych w których będą do zdobycia super nagrody!

Wolontariat Legionowo
W siedzibie Stowarzyszenia Wolontariat Legionowo /klub osiedlowy/ przy ul 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w dniu 08 i 09.04 w godz. 12:00-14:00 będą prowadzone warsztaty kreatywne dla dzieci. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Nr tel. animatora: +48 533 110 688 – Kamila. Zapraszamy

Pływalnia „Wodne Piaski”
W godzinach 06:00-16:00 dzieci i opiekunowie płacą 5 zł/godzinę

Urząd Miasta Legionowo