Już jutro XXVI Sesja Rady Gminy

W środę, 28 września w Domu Ogrodnika odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy. Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 10.00. W porządku obrad przewidziano m.in. debatę na temat funkcjonowania SZPZOZ w Jabłonnie po wygaśnięciu kontraktu dyrektora Jakimiaka. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem sesji.

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Debata na temat funkcjonowania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SZP ZOZ) w Jabłonnie, po wygaśnięciu kontraktu dotychczasowego Dyrektora placówki.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) utworzenia stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”,
2) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016,
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022,
5) zmieniająca Uchwałę Nr XIX/149/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia
2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rajszew,
6) zmieniająca Uchwałę Nr IV/26/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jabłonna,
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie,
8) udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
9) przekazania prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 349/14 z obrębu 3-Chotomów,
10) oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie 1-Jabłonna, w rejonie ul. Chotomowskiej,
11) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy,
6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady:
• o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców