Już jutro XVII Sesja Rady Gminy

W środę w Domu Ogrodnika odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy. Początek obrad zaplanowano na godz. 10.00. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem jutrzejszego posiedzenia.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Jabłonna z dnia 29.12.2015 r.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów,
2) zmiany uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
3) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie przy ul. Piusa XI,
4) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej 1,
5) wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu,
6) udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
7) udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
8) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna opracowanego w ramach projektu „Zielona Jabłonna” W ramach IX osi priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”- działanie 9.3 Termomodernizacja Obiektów użyteczności publicznej- plany Gospodarki niskoemisyjnej /załącznik do uchwały w wersji elektronicznej/,
9) upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I”,
10) zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jabłonna.

5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady:
– działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
– sprawozdanie z pracy Rady za rok 2015,
– sprawozdania z pracy stałych komisji merytorycznych za rok 2015,
– Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Z projektami uchwał można zapoznać się TUTAJ.