Jutro XXIX Sesja Rady Gminy

W środę, 28 grudnia radni spotkają się na XXIX Sesji Rady Gminy. Podczas obrad pod głosowanie zostaną poddane uchwały dotyczące m.in. zmian w tegorocznym budżecie oraz przyszłorocznego budżetu. Początek obrad w Domu Ogrodnika o godz. 10.00. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem sesji.

Porządek obrad jutrzejszej sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2017,
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie budżetu,
c) odczytanie opinii i wniosków Komisji Budżetowej oraz uzasadnień Wójta dotyczących odczytanych wniosków,
d) głosowanie nad przedstawionymi wnioskami,
e) podjęcie uchwały budżetowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2017-2028.
a) przedstawienie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia WPF na lata 2017-2028,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie WPF na lata 2017- 2028,
c) odczytanie wniosku Komisji Budżetowej dotyczącej WPF,
d) podjęcie uchwały

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Nawiązując do Zarządzenia Nr 155/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 19.12.2016r, oraz zaproszenia na XXIX Sesję Rady Gminy Jabłonna w dniu 28 grudnia 2016 (środa) godz. 10-ta, znak: BRG.0002.XXIX.2016 z dnia 13.12.2016r. przekazuję projekty uchwał przewidziane do rozpatrzenia w pkt. 5 porządku obrad – Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie, dotyczące:

pkt. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

2) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna
na lata 2016-2028

4) nadania nazwy ulicom w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna

5) nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna

6) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna

7) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rajszew gm. Jabłonna

8) zmiany Uchwały Nr XXVIII/273/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata
2017-2018,

9) uchwalenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, (projekt uchwały otrzymaliście Państwo wraz z materiałami na XXVIII Sesję Rady Gminy – 30.11.2016r),

10) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2017.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
mgr Włodzimierz Kowalik

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.